Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Sol·licitud de senyalització d'alineacions i rasants


sede electrónica pdf

Objecte de la sol·licitud:


 Amb caràcter previ a l'inici de l'actuació, s'haurà de comunicar als servicis tècnics perquè es procedisca a fixar un dia i una hora per a la tira de cordes (art. 86, 87 i 88 PGOU vigent Alcoi):


En el cas de no presentar-se la propietat i el seu arquitecte en la data fixada perdrà aquelles els seus drets, sent necessari una nova sol·licitud per a procedir a l'alineació llevat que, amb anterioritat, s'haguera sol·licitat i concedit un ajornament per considerar just els motius de la incompareixença.


Les alineacions tenen un termini de validesa de sis mesos, comptats a partir de la data en què van ser practicades. Transcorregut este sense haver començat la construcció, quedaran caducades.
Qualsevol modificació del PGOU donarà lloc a què queden sense efecte les alineacions practicades amb anterioritat a la seua aprovació, en les àrees afectades.

Qualsevol modificació del PGOU donarà lloc a què queden sense efecte les alineacions practicades amb anterioritat a la seua aprovació, en les àrees afectades.