Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Segregació de parcel·les o certificat d'innecessarietat


sede electrónica pdf

 

Objecte de la sol·licitud:

 

Qualsevol segregació, divisió o fragmentació d'una parcel·la (parcel·lació) quan de lloc a dos o més diferents. (art 213 f) i 228.1 LOTUP).

 

Certificat d'innecessarietat en els supòsits següents:


•Quan la divisió o segregació siga conseqüència d'una reparcel·lació, expropiació, programes d'actuació, declaracions d'interés comunitari, obres o servici públics o cessió, ja siga forçosa o voluntària, gratuïta o onerosa, a l'Administració perquè destine el terreny resultant de la divisió a l'ús o servici públic a què s trobe afecte.


•Quan la divisió o segregació haja sigut autoritzada expressament pel municipi amb motiu de l'atorgament d'una altra llicència urbanística.