Notícies

Publicada el dia 27/07/2021

Alcoi aprova les bases per a ajudar amb 100.000 euros a la rehabilitació d'edificis afectats pel temporal 'Gloria'

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Alcoi ha aprovat les bases de la convocatòria per a concedir ajudes destinades a la rehabilitació d'elements estructurals en edificis situats en el Conjunt Històric Artístic de la ciutat afectats pel temporal "Gloria" i en aquells inicialment considerats per la Generalitat Valenciana per a la seua avaluació després d'aquest episodi meteorològic.

El consistori ha reservat per a aquesta línia d'ajudes específiques una partida de 100.000 euros, a través de la qual se subvencionarà el 50% del pressupost de cada rehabilitació, amb un màxim de 20.000 euros.

El temporal ‘Gloria’ va deixar durant tres dies de gener de 2020 forts vents i prop de 290 litres de pluja per metre quadrat a la ciutat, situació que va afectar diversos immobles i va provocar l'ensulsiada de quatre cases en el nucli històric, registrant-se en una d'elles una víctima mortal. El vicealcalde, Jordi Martínez, recorda la duresa d'aquest episodi excepcional i assegura que “l'Ajuntament vol amb aquestes subvencions ajudar a la rehabilitació dels immobles que es van veure afectats, contribuint al mateix temps a la millora del Centre Històric”.

Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva i es consideraran subvencionables les obres i treballs escomesos per a esmenar les deficiències en elements comuns de caràcter estructural relatives a l'estat de conservació de la fonamentació, estructura, coberta, terrat i altres elements comuns igualment estructurals. Queden fora les façanes i mitgeres, que compten amb una línia pròpia d'ajudes.

Segons queda establit en les bases, s'entén per despesa subvencionable el cost real i efectiu dels treballs. També es podran incloure els honoraris derivats de la redacció de projectes i memòries tècniques, la direcció de les obres, la redacció de l'Informe d'Avaluació de l'Edifici i del Certificat d'Eficiència Energètica.

L'import de les ajudes s'abonarà una vegada finalitzades les obres, prèvia a la presentació de la certificació final, factura del contractista i la resta de documentació sol·licitada, que haurà de presentar-se en el Departament d'Urbanisme, a través de la Seu Electrònica Municipal. Els potencials beneficiaris hauran de justificar la completa finalització dels treballs en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'expedició del certificat final d'obres.

Per a optar a les ajudes, els sol·licitants hauran d'haver registrat en l'administració autonòmica l'Informe d'Avaluació de l'Edifici i el Certificat d'Eficiència Energètica, que haurà d'estar registrat en la pàgina de l'IVACE per a la seua validació i obtenció de l'etiqueta energètica.

Un edifici no podrà obtindre subvenció si el tècnic redactor de l'Informe d'Avaluació adverteix l'estat de "risc immiment", sempre que eixa circumstància no s'haja solucionat o llevat que l'ajuda sol·licitada siga precisament per a revertir eixa situació.

Les ajudes podran sol·licitar-se a partir de l'endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província i els interessats disposaran fins a l’1 d'octubre per a formular les sol·licituds a través de la seu electrònica municipal.

ajuntament 2

Els beneficiaris podran subvencionar el 50% del pressupost de la rehabilitació, amb un màxim de 20.000 euros en cada cas