Notícies

Publicada el dia 12/01/2022

L'Ajuntament d'Alcoi destina 93.597 euros per a atendre 70 sol·licituds d'ajudes a l'habitatge

L'Ajuntament d'Alcoi ha destinat la totalitat de la subvenció concedida per Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica (93.597,28 euros) a atendre un total de 70 sol·licituds d'ajudes en matèria d'habitatge per a persones víctimes de violència de gènere o que han patit desnonament en el seu habitatge habitual, així com persones sense llar o especialment vulnerables.

Encara que en un primer moment, el 30% de la subvenció es reservava per a facilitar un allotjament o donar una solució residencial immediata a persones en les situacions anteriorment esmentades, finalment aquest apartat ha quedat desert, al no registrar-se cap sol·licitud.

Per això, la subvenció s'ha destinat íntegrament a la concessió d'ajudes directes per al pagament de lloguer d'un habitatge adequat o per a fer front al preu d'ocupació de l'immoble de titularitat privada o sobre qualsevol allotjament o dotació residencial susceptible de ser ocupada per les persones beneficiàries.

Per a accedir a aquestes ajudes es van presentar 80 sol·licituds, de les quals 70 han sigut resoltes favorablement. La majoria d'elles (68) s'han concedit en concepte de pagament de lloguer, mentre que en dos casos han servit per a ajudar a pagar el preu d'ocupació de l'immoble.

La regidora d'Habitatge, María Baca subratlla que “aquesta ajuda complementa el treball que des de l'Ajuntament d'Alcoi es realitza per a garantir l'accés a un habitatge digne a la ciutadania en general i especialment a qualsevol persona que pertanga a aquests col·lectius en situació de vulnerabilitat”.

Les deu sol·licituds denegades han sigut rebutjades per no haver aportat la documentació requerida dins del termini i en la forma escaient o per no reunir algun dels requisits de les bases, bé per comptar amb un informe desfavorable per part de la treballadora social de referència o per no haver acreditat un any de residència efectiva en el municipi d'Alcoi.

Fachada Ayuntamiento por Plaça Espanya

Els beneficiaris han sigut persones en situació d'especial vulnerabilitat i la subvenció s'ha dedicat íntegrament a atendre peticions d’ajuda per a fer front al pagament del lloguer o al preu d'ocupació de l'immoble