Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners Portada

Informe auditories de comptes

La Llei Orgànica del Tribunal de Comptes estableix que el resultat de la seua fiscalització s’exposarà per mitjà d’informes, memòries, mocions o notes que s’elevaran a les Corts Generals i es publicaran en el Butlletí Oficial de l’Estat. Amb aquesta finalitat, cal definir l’Informe com el document aprovat pel Ple del Tribunal de Comptes que recull els resultats i les conclusions d’una fiscalització. Més informació general disponible en la pàgina web del Tribunal de Comptes.

En aquest enllaç pot consultar les dades dels comptes rendits per l’Ajuntament d’Alcoi en diferents exercicis pressupostaris, a través de la  Plataforma de Rendició de Comptes d'Entitats Locals, del Tribunal de Comptes d'Espanya.

D’altra banda, la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana s’encarrega, sobretot, de fiscalitzar els comptes de la Generalitat Valenciana, dels organismes dependents i de les corporacions locals valencianes. Més informació disponible en el web de la Sindicatura de Comptes.