Transparència

Està en: > Transparència > Accés a la informació

Sol·licitud d'informació pública

En virtut del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, totes les persones tenen dret a accedir a la informació pública, en els termes que preveu l’article 105.b) de la Constitució Espanyola, desenvolupats per aquesta Llei. Així mateix, i en l’àmbit de les seues competències respectives, serà aplicable la normativa autonòmica corresponent.

S’entén per informació pública els continguts o documents, siga quin siga el seu format o suport, que estiguen en poder d’algun dels subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest títol i que hagen estat elaborats o adquirits en l’exercici de les seues funcions.

En compliment de la indicada Llei, l’Ajuntament d’Alcoi publica en el Portal de transparència la informació que afecta els seus distints Departaments, per la qual cosa es recomana, amb caràcter previ a efectuar la sol·licitud que corresponga, que s’accedisca a aquest espai a fi de comprovar si la informació sol·licitada ja està publicada.

La sol·licitud podrà efectuar-se de manera presencial o per mitjà de la seu electrònica.

En qualsevol cas, fa falta el següent:

La sol·licitud podrà presentar-se per qualsevol mitjà que permeta tenir constància de:

  1. La identitat de la persona sol·licitant.
  2. La informació que es sol·licita.
  3. Una adreça de contacte, preferentment electrònica, a l’efecte de les comunicacions.
  4. Si és el cas, la modalitat que es preferisca per a accedir a la informació sol·licitada.

 

Si s’opta per la modalitat presencial, podrà emprar-se el model normalitzat següent i presentar-lo en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Alcoi.

La persona sol·licitant no està obligada a motivar la seua sol·licitud d’accés a la informació. No obstant això, podrà exposar els motius pels quals sol·licita la informació i que podran ser tinguts en compte quan es dicte la resolució. No obstant això, l’absència de motivació no serà per ella mateixa causa de rebuig de la sol·licitud.

Enfront de qualsevol resolució expressa o presumpta en matèria d’accés, podrà interposar-se una reclamació davant del Consell de Transparència i Bon Govern, amb caràcter potestatiu i previ a la seua impugnació per la via contenciosa administrativa.

La reclamació s’interposarà en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de l’acte impugnat o des de l’endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu.