Transparència

Està en: > Transparència

Preguntes freqüents (FAQs)

 1. Què és la informació pública?

  Tots els continguts o documents, qualsevol que siga el seu format o suport, que es troben en poder de les administracions i dels altres subjectes obligats per les lleis de transparència i que hagen sigut elaborats o adquirits en l’exercici de les seues funcions.

 2. Es pot demanar qualsevol informació?

  Sí, però el dret d’accés està subjecte a certs límits quan represente un perjudici per a:

  • La seguretat nacional.
  • La defensa.
  • Les relacions exteriors.
  • La seguretat pública.
  • La prevenció, investigació i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris.
  • La igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva.
  • Les funcions administratives de vigilància, inspecció i control.
  • Els interessos econòmics i comercials.
  • La política econòmica i monetària.
  • El secret professional i la propietat intel·lectual i industrial.
  • La garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió.
  • La protecció del medi ambient.
  • La protecció de dades personals.

  Aquests límits tenen com a objectiu protegir la informació que no ha de ser pública perquè podria afectar altres interessos legítims (privats o públics).

 3. Com es tramita una sol·licitud d'accés a la informació pública?

  S’ha d’omplir un formulari en què indique la informació a la qual vol tenir accés i la forma en què desitja rebre-la (correu electrònic, correu postal o presencialment).

  La presentació de la sol·licitud es pot realitzar:

  • En línia: per mitjà del formulari disponible en la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi (obligatori per a les persones jurídiques).
  • Presencialment: presentant l’imprès específic de sol·licitud en els registres municipals, així com en els registres d’altres administracions públiques. També podrà enviar- se per mitjà de les altres formes previstes en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 4. Haurà de motivar-se la sol·licitud?

  No és obligatori motivar la seua sol·licitud d'accés a la informació. No obstant això, podrà exposar els motius pels quals sol·licita la informació i que podran ser tinguts en compte quan es dicte la resolució.

  No obstant això, l’absència de motivació no serà per ella mateixa causa de rebuig de la sol·licitud.

 5. Es pot cobrar una taxa o preu publique per respondre a la sol·licitud d’accés?

  L’exercici del dret d’accés per si mateix és gratuït. Ara bé, l’Ajuntament d’Alcoi cobrarà a la persona sol·licitant la taxa corresponent per expedició de còpies que es realitzen de conformitat amb l’Ordenança reguladora de la matèria.

 6. Per quines causes es pot inadmetre una sol·licitud?

  S’inadmetran a tràmit, mitjançant una resolució motivada, les sol·licituds:

  1. Que es referisquen a informació que estiga en curs d'elaboració o de publicació general.
  2. Referides a informació que tinga caràcter auxiliar o de suport, com la continguda en notes, esborranys, opinions, resums, comunicacions i informes interns o entre òrgans o entitats administratives.
  3. Relatives a informació per a la divulgació de la qual siga necessària una acció prèvia de reelaboració.
  4. Adreçades a un òrgan en poder del qual no es troba la informació quan es desconega el competent.
  5. Que siguen manifestament repetitives o tinguen un caràcter abusiu no justificat amb la finalitat de transparència d’aquesta Llei.
 7. Quin termini té l’Ajuntament per a respondre?

  La llei estableix un termini màxim d’un mes des que la sol·licitud té entrada en el registre de l’òrgan que posseïsca la informació.

  Aquest termini es pot veure suspès en una sèrie de casos:

  • Si no s’identifica correctament la informació sol·licitada, es requerirà a qui haja sol·licitat la informació perquè concrete la petició. Per a això s’atorgarà un termini de 10 dies, durant el qual queda en suspens el termini per a resoldre. Si no contestara aquest requeriment, s’entendrà que desisteix en la seua pretensió.
  • Quan de la petició d’informació es puguen veure afectats drets i interessos legítims de terceres persones, caldrà donar-los audiència perquè presenten les al·legacions que consideren oportunes. En aquest cas, el termini per a presentar al·legacions és de quinze dies. Se suspén el termini per a resoldre fins que la possible persona afectada al·legue o fins que transcórreguen els quinze dies, allò que succeïsca abans.
  • En cas que la informació sol·licitada siga complexa o molt voluminosa, el termini per a resoldre es podrà ampliar un mes més. Aquesta circumstància serà comunicada a la persona interessada.
 8. Què succeeix si no es rep cap resposta dins del termini?

  Si no rep cap resposta, s’haurà d’entendre desestimada la sol·licitud. La llei estableix un sentit negatiu al silenci administratiu en el procediment d’accés a la informació pública.

 9. Per què s’hi pot denegar l’accés?

  Es denegarà quan, no sent possible l’accés parcial, la concessió de l’accés puga afectar algun dels límits enumerats en els articles 14, 15 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 10. Què es pot fer si l’Ajuntament denega la informació sol·licitada?

  Les resolucions dictades pels òrgans i les unitats competents en matèria d’accés a la informació pública podran ser objecte de:

  • Reclamació potestativa davant el Consell de Transparència i Bon Govern en el termini d’un mes.
  • Recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos.

  Els dos terminis hauran de ser comptats a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, tot això en els termes previstos en els articles 20.5, 23.1, 24 i disposició addicional quarta de la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

 11. En quins casos no és procedent utilitzar aquest procediment?

  En aquells casos o matèries per als quals hi haja un règim jurídic específic d’accés (apartats 2 i 3 de la disposició addicional primera de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern). És el cas, per exemple, de les sol·licituds d’accés a informació pública mediambiental (en aquest supòsit, s’aplicaria la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient).

  • Quan es vulga accedir a un contingut o document d’un procediment administratiu en el qual la persona sol·licitant tinga la condició d’interessada. En aquests casos, i d’acord amb el que estableix l’apartat 1 de la disposició addicional primera de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, no s’aplicarà el procediment que inclou aquesta llei, sinó la normativa reguladora del procediment administratiu corresponent.
  • Per a suggeriments i reclamacions: hi ha per a aquest fi una altra via i procediment a l’Ajuntament d’Alcoi (bústia del ciutadà).
  • En sol·licituds d’informació sobre gestions o tràmits municipals, instal·lacions, dependències i serveis prestats per l’Ajuntament. Aquesta informació pot obtenir-la per mitjà de les diferents vies, canals i eines d’atenció al ciutadà que l’Ajuntament posa a disposició (seu electrònica).