Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Preguntes freqüents (FAQs)

1. Què és la informació pública?

Tots els continguts o documents, qualsevol que siga el seu format o suport, que es troben en poder de les administracions i dels altres subjectes obligats per les lleis de transparència i que hagen sigut elaborats o adquirits en l’exercici de les seues funcions.

2. Es pot demanar qualsevol informació?

Sí, però el dret d’accés està subjecte a certs límits quan represente un perjudici per a:

Aquests límits tenen com a objectiu protegir la informació que no ha de ser pública perquè podria afectar altres interessos legítims (privats o públics).

3. Com es tramita una sol·licitud d'accés a la informació pública?

S’ha d’omplir un formulari en què indique la informació a la qual vol tenir accés i la forma en què desitja rebre-la (correu electrònic, correu postal o presencialment).

La presentació de la sol·licitud es pot realitzar:

4. Haurà de motivar-se la sol·licitud?

No és obligatori motivar la seua sol·licitud d'accés a la informació. No obstant això, podrà exposar els motius pels quals sol·licita la informació i que podran ser tinguts en compte quan es dicte la resolució.

No obstant això, l’absència de motivació no serà per ella mateixa causa de rebuig de la sol·licitud.

5. Es pot cobrar una taxa o preu publique per respondre a la sol·licitud d’accés?

L’exercici del dret d’accés per si mateix és gratuït. Ara bé, l’Ajuntament d’Alcoi cobrarà a la persona sol·licitant la taxa corresponent per expedició de còpies que es realitzen de conformitat amb l’Ordenança reguladora de la matèria.

6. Per quines causes es pot inadmetre una sol·licitud?

S’inadmetran a tràmit, mitjançant una resolució motivada, les sol·licituds:

  1. Que es referisquen a informació que estiga en curs d'elaboració o de publicació general.
  2. Referides a informació que tinga caràcter auxiliar o de suport, com la continguda en notes, esborranys, opinions, resums, comunicacions i informes interns o entre òrgans o entitats administratives.
  3. Relatives a informació per a la divulgació de la qual siga necessària una acció prèvia de reelaboració.
  4. Adreçades a un òrgan en poder del qual no es troba la informació quan es desconega el competent.
  5. Que siguen manifestament repetitives o tinguen un caràcter abusiu no justificat amb la finalitat de transparència d’aquesta Llei.

7. Quin termini té l’Ajuntament per a respondre?

La llei estableix un termini màxim d’un mes des que la sol·licitud té entrada en el registre de l’òrgan que posseïsca la informació.

Aquest termini es pot veure suspès en una sèrie de casos:

8. Què succeeix si no es rep cap resposta dins del termini?

Si no rep cap resposta, s’haurà d’entendre desestimada la sol·licitud. La llei estableix un sentit negatiu al silenci administratiu en el procediment d’accés a la informació pública.

9. Per què s’hi pot denegar l’accés?

Es denegarà quan, no sent possible l’accés parcial, la concessió de l’accés puga afectar algun dels límits enumerats en els articles 14, 15 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

10. Què es pot fer si l’Ajuntament denega la informació sol·licitada?

Les resolucions dictades pels òrgans i les unitats competents en matèria d’accés a la informació pública podran ser objecte de:

Els dos terminis hauran de ser comptats a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, tot això en els termes previstos en els articles 20.5, 23.1, 24 i disposició addicional quarta de la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

11. En quins casos no és procedent utilitzar aquest procediment?

En aquells casos o matèries per als quals hi haja un règim jurídic específic d’accés (apartats 2 i 3 de la disposició addicional primera de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern). És el cas, per exemple, de les sol·licituds d’accés a informació pública mediambiental (en aquest supòsit, s’aplicaria la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient).