Saltar al contenido CASTELLANO - VALENCIÀ

BASES DE LA XXV CONVOCATÒRIA DE LA BECA D’ESTUDIS MUSICALS “ANTONIO PÉREZ VERDÚ”.2014

15/10/2014

BASES DE LA XXV CONVOCATÒRIA DE LA BECA D’ESTUDIS MUSICALS “ANTONIO PÉREZ VERDÚ”.

D’acord amb allò que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com en l’article 6 de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Alcoi, es dóna publicitat a les bases que han de regir l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva, destinades a una Beca d’Estudis Musicals “Antonio Pérez Verdú”.
Les bases reguladores de la concessió de subvencions estan contingudes en l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament, publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 22, de data 30 de gener de 2008.

PRIMERA. CRÈDIT PRESSUPOSTARI
La dotació pressupostària destinada a aquesta línia de subvencions específiques serà l’establida en el Pressupost General de la corporació, concretament en la partida 04546.32400.48220, que ascendeix a 2.250 €.
L’Ajuntament propiciarà que la persona beneficiària de la beca puga realitzar un concert, sense contraprestació econòmica afegida, dins la programació de temporada del Centre Cultural.

SEGONA. OBJECTE DE LA BECA
La beca té com a finalitat ajudar un músic novell que realitze estudis de perfeccionament musical.

TERCERA. REQUISITS DELS SOL•LICITANTS
Podran sol•licitar aquesta beca totes aquelles persones l’edat màxima fins als trenta anys, que tinguen una vinculació amb la ciutat, bé per motius de naixement o residència, formació o participació en les entitats musicals de la ciutat.

QUARTA. ÒRGAN COMPETENT PER A LA INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ
L’òrgan competent per a la instrucció de l’expedient és la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alcoi, i correspon a la Junta de Govern Local resoldre el procediment, després de la proposta efectuada pel Tribunal nomenat amb aquesta finalitat.

CINQUENA. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL•LICITUDS I DOCUMENTACIÓ
Les sol•licituds es realitzaran mitjançant una instància adreçada al Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament, i s’hauran de presentar al Registre d’Entrada de l’Ajuntament (C/ Sant Llorenç, 6 – 03801 Alcoi, Alacant) o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el termini de vint dies hàbils des de la publicació de la convocatòria al Boletí Oficial de la Provincia..

S’hauran d’adjuntar a la sol•licitud els documents següents:
La documentació que no s’adjunte a la sol•licitud no serà valorada ni tinguda en compte.

SISENA. TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
Presentada la sol•licitud, s’examinarà per a veure si té tots els requisits exigits i si està acompanyada de la documentació preceptiva. En cas contrari, es requerirà el sol•licitant perquè en el termini de deu dies (10 dies) esmene i/o complemente els documents que han de presentar-se, i se li advertirà que, si no ho fa així, es considerarà que ha desistit de la seua petició i es procedirà a arxivar-la sense més tràmit, després de la resolució prèvia que haurà de ser dictada en els termes que preveu l’article 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
El termini de resolució i notificació serà de dos mesos des de la publicació d’aquestes bases.

El venciment del termini sense que s’haja notificat la resolució legitima als interessats, perquè s’entenga desestimada, per silenci administratiu, la sol•licitud de concessió de la subvenció.

D’acord amb el que es disposa en l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es procedirà a la notificació de la resolució als interessats, sense perjudici que es procedisca a la seua publicació en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, així com en la seua pàgina web. Una vegada conegut per l’interessat l’atorgament favorable de la subvenció, disposarà d’un termini de 20 dies hàbils per a comunicar que accepta la subvenció; si no s’efectua la dita acceptació, s’entendrà que el beneficiari ha desistit d’acceptar-la.

SETENA. FINALITZACIÓ DE LA VIA ADMINISTRATIVA
L’acte de resolució de la subvenció per part de la Junta de Govern Local esgota la via administrativa. D’acord amb el que es disposa en l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant d’aquell òrgan, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu d’Alacant, dins del termini de dos mesos des de la seua notificació.

VUITENA. CRITERIS DE VALORACIÓ DE SOL•LICITUDS
Els criteris per a l’assignació de les subvencions seran els següents:

1. La Junta de Govern Local constituirà un tribunal qualificador, que estarà compost per:
President: Regidor-delegat de Cultura.
Vocals: tres membres designats per la corporació (3 professors del Conservatori Professional de Música Joan Cantó) i un representant de cada un dels grups polítics.
Secretari: un funcionari del Departament de Cultura.

2. La valoració de la documentació presentada per cada persona sol•licitant serà realitzada pel Tribunal constituït i la seua decisió serà inapel•lable. El veredicte del Tribunal es basarà en els criteris següents:

- Currículum: màxim 20 punts.
- Situació socioeconòmica: màxim 5 punts.
- Projecte a realitzar: màxim 20 punts.
- Col•laboració en entitats musicals de la ciutat: màxim 5 punts.

3. Tindran prioritat les persones que no hagen gaudit d’aquesta beca en convocatòries anteriors.

4. La beca podrà declarar-se deserta si cap dels aspirants, segons els criteris del Tribunal, no posseeix les condicions que fonamenten la seua concessió.

NOVENA. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ
L’import de la beca s’abonarà en les seues dues terceres parts en el moment de la seua concessió, i la resta després de la justificació de la finalització dels estudis objecte de la subvenció.

La concessió de la beca és anual, per la qual cosa l’aspirant, en acabar i com a màxim en el termini d’un any des de la seua concessió, haurà de presentar una memòria justificativa del treball realitzat.

DESENA. OBLIGACIÓ DE REINTEGRAMENT
La sol•licitud de les subvencions previstes en aquestes bases comporta l’acceptació incondicional d’aquestes bases. En aquest sentit, l’incompliment de qualsevol dels requisits o condicions exigits en les bases o quan s’aprecie l’existència d’algun dels supòsits de reintegrament en els termes que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el 13 de l’Ordenança General de Subvencions, comportarà el reintegrament de les subvencions concedides