Saltar al contenido CASTELLANO - VALENCIÀ

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE L’EDICIÓ DEL XLII PREMI DE TEATRE «CIUTAT D’ALCOI» - 2016

04/07/2016

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE L’EDICIÓ DEL XLII PREMI DE TEATRE «CIUTAT D’ALCOI» - 2016

Primer. Beneficiaris:
Autors d’obres dramàtiques originals, inèdites i no estrenades.

Segon. Objecte:
L’objecte és convocar, en règim de concurrència competitiva, un concurs públic per a la concessió d’una ajuda econòmica a l’autoria d’obra dramàtica escrita en valencià o qualsevol altra varietat de la llengua catalana.

Tercer. Bases reguladores:
D’acord amb l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les bases reguladores de les subvencions s’hauran d’aprovar en el marc de les Bases d’Execució del Pressupost, en el cas de l’Ajuntament d’Alcoi, a través de l’Ordenança General Reguladora de la concessió de subvencions, l’última modificació de la qual va ser aprovada en la sessió plenària del 24-11-2014 i va ser publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província d’’Alacant núm. 20, de data 30 de gener de 2016.

Quart: Import, finançament, pagament i justificació:

La dotació pressupostària destinada al pagament del premi és amb càrrec a la partida pressupostària del Pressupost Municipal de 2016 04546.33400.48210 “Dotació Certàmens”

Es concedirà un únic premi a l’autor de l’obra guanyadora de HUIT MIL EUROS (8.000 €) bruts. D’aquesta quantitat es descomptarà el percentatge legal per l’IRPF.

Una vegada aprovada la concessió del Premi per l’òrgan competent, el guanyador haurà de presentar certificats d’estar al corrent amb Hisenda i la Seguretat Social perquè es puga fer efectiu el pagament, així com omplir la fitxa corresponent d’Alta de Tercers amb les dades bancàries per a fer-se la transferència des de la Tresoreria Municipal.

Com a justificació de la subvenció es considera la data de l’acte públic de lliurament del Premi, que es realitzarà el dia 12 de novembre de 2016.

Cinqué. Requisits i obligacions dels concurrents:

1. Els autors podran presentar a aquest Premi una única obra dramàtica original i no estrenada, o un text que siga guió de muntatge no estrenat en el moment de reunir-se el jurat, que no haja guanyat cap premi amb anterioritat ni estiga en procés d’edició o amb els drets d’edició compromesos, així com tampoc no podrà haver sigut objecte de cap lectura dramatitzada pública.

2. S’admetran sol·licituds presentades conjuntament per diversos autors per a una mateixa obra. En aquest cas han de figurar totes les dades de cada un dels autors i el Premi, en cas d’atorgar-se’ls, es dividirà en parts iguals.

3. Els autors concurrents, pel fet de ser-ho, certifiquen l’autoria del text que presenten i eximeixen l’organització del certamen de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra infracció de la legislació vigent en què pogueren incórrer com a participants.

4. Les obres hauran d’estar escrites en valencià o en qualsevol altra varietat de la llengua catalana.

5. El tema de les obres és lliure.

Sisé. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds:

El termini de presentació de les obres serà a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’’Alacant i s’acaba el 15 de setembre de 2016.

L’adreça de correu electrònic per a la recepció d’originals és:

premideteatre@alcoi.org

Per a qualsevol comunicació o qüestió relacionada amb el certamen, l’adreça postal és:
Premi de Teatre «Ciutat d’Alcoi»
Centre Cultural Mario Silvestre
Avinguda del País Valencià, 1, 03801 - ALCOI
Telèfon: 96 553 71 42

Seté. Documentació i informació que cal a la presentació de les obres:

Les obres, sense el nom de l’autor o autors, hauran d’incloure una sinopsi i la relació de personatges de l’obra. S’hauran de presentar per correu electrònic, en format de fitxer informàtic pdf, juntament amb uns altres dos documents- fitxers pdf afegits:

a) Una declaració responsable en què els sol·licitants manifesten estar al corrent en les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Aquest document haurà d’incloure les dades identificatives dels autors (nom, cognoms, imatge escanejada del DNI per ambdues cares, adreça postal habitual i adreça fiscal si és diferent d’aquesta, telèfon, adreça de correu electrònic (la mateixa que s’utilitza per a enviar l’obra i els documents adjunts).

b) Un document amb la identificació dels autors (nom i cognoms), la qual encapçale una breu ressenya de les seues trajectòries professionals, literàries o teatrals.

Aquests dos documents afegits no s’entregaran al Jurat per a salvaguardar la identitat dels autors que presenten obres al certamen, excepte aquell que finalment obtinga el guardó i això només en el moment en què ja s’haja pres formalment la decisió de quina és l’obra premiada.

De la custòdia d’aquestes dades es fa càrrec l’oficina d’organització del Premi, és a dir, el Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Alcoi.


Huité. Jurat i criteris de valoració:

La composició del Jurat, feta pública oportunament, i nomenat per Decret d’Alcaldia, és d’un nombre imparell de membres, de manera que, en votar els seus acords per majoria simple, no hi haja empats. Estarà format per persones competents de l’àmbit de la producció, la creació i la interpretació teatral professional, la gestió cultural o la dramatúrgia, i n’actuarà com a secretari un funcionari municipal.

El Jurat té les màximes facultats per a interpretar les bases i les seues decisions seran inapel·lables.

El premi no podrà atorgar-se ex aequo entre dues o més participants que hagen presentat obres diferents, però sí declarar-se desert si és aquest el criteri del Jurat.

El guanyador del Premi serà invitat a formar part del Jurat de l’edició següent.

D’acord amb el que disposa l’article 13.4 de l’Ordenança General, es tindran en compte els criteris de valoració següents:
1. Interés dramàtic
2. Qualitat literària
3. Originalitat creativa
4. Representabilitat
5. Interés social


Nové. Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment. Notificació de la Resolució:

La decisió del Jurat serà definitiva abans del 6 de novembre de 2016, se li comunicarà immediatament a l’autor per telèfon o en qualsevol cas per correu electrònic, i es farà pública en un acte de lliurament, al qual s’invitarà l’autor premiat, que coincidirà amb la representació teatral organitzada per l’Ajuntament d’Alcoi dins de la programació de temporada del Teatre Calderón, el 12 de novembre de 2016.

L’adjudicació del Premi serà aprovada per la Junta de Govern Local.

Desé. Recurs:

Contra la resolució del procediment de concessió del premi d’aquest concurs, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan en el termini d’un mes si l’acte fóra exprés, en cas contrari, en el termini màxim de tres mesos; o ser impugnat directament davant de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, i tot això segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992.

Onzé. Edició i estrena:

1. L’Ajuntament propiciarà l’edició del text premiat, mitjançant una editorial que dispose d’una col·lecció de textos teatrals. L’Ajuntament no haurà d’abonar els drets d’autor en aquesta primera edició.

2. En cas d’estrena per part d’una producció professional, privada o institucional, l’Ajuntament li proporcionarà ajuda, a través de la Direcció Artística de la Mostra de Teatre, i oferirà la possibilitat a la productora de formar part de la programació de la XXVII Mostra de Teatre d’Alcoi – Fira d’Arts Escèniques Comunitat Valenciana 2017, amb les mateixes condicions i requisits d’organització general que per a la resta de la programació.

En tot cas, tant pel que fa a l’edició com d’exhibició escènica, i per a la futura comunicació i difusió del text premiat, incloent-hi possibles versions en altres idiomes, l’autor es compromet a fer figurar la llegenda «XLII Premi de Teatre Ciutat d’Alcoi-2016» en el material imprés o publicitari.

Dotzena. Obres no premiades:

Els documents i fitxers informàtics de les obres no premiades seran esborrats per l’organització del Premi, deu dies després d’haver-se comunicat als participants l’entrega del Premi i se li comunicarà prèviament als membres del Jurat idèntica obligació de confidencialitat.


Tretzena. Clàusules finals:

1. Respecte de la protecció de dades de caràcter personal, aquelles que faciliten voluntàriament els participants s’incorporaran a un fitxer per a enviar-los futures informacions relacionades amb el Premi o la Mostra de Teatre d’Alcoi. El responsable d’aquest fitxer de dades és el Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Alcoi, amb l’aplicació corresponent de la Llei de protecció de dades i la normativa vigent.

2. La presentació en aquest concurs comporta l’acceptació total d’aquestes bases i les decisions del Jurat, així com les resolucions que l’Ajuntament d’Alcoi adopte perquè es puguen interpretar o aplicar.

Bases XLII PREMI DE TEATRE «CIUTAT D’ALCOI» - 2016 (pdf)