Gabinet de Valencià

Está en: Áreas > Gabinet de Valencià > Cursos de valencià 2022

Cursos de valencià 2022

Matrícula

Període de matrícula: del 9 al 17 de desembre de 2021

Telèfon de consultes del Gabinet Municipal de Normalització Lingüística: 96 553 71 21

Enguany, tota la matriculació en els cursos de valencià es farà on-line, fins i tot el pagament de la matrícula del curs.

Tots els cursos, de tots els nivells, tenen un preu de 30,75 euros.

La realització de tots els cursos està subjecta al nombre total de matriculats. Una vegada formalitzada la matrícula no s’admetran canvis de curs ni de nivell.

Per a fer el pagament de la matrícula del curs de valencià, la persona interessada podrà tenir accés al tràmit per mitjà del Sistema Clave o amb un Certificat Digital (l’Ajuntament admet els sistemes de firma electrònica següents, reconeguts per la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi, que són els emesos pels prestadors de serveis de certificació següents: DNI electrònic, CERES-FNMT, Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana).

Ací hi ha una guia de com fer el pagament de la matrícula a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi

Tots els enllaços que conté aquesta pàgina web de matriculació s’activaran a partir del dia 9 de desembre, que és quan comença oficialment el període de matriculació.

Una vegada haja fet el pagament, ha d’enviar un correu electrònic al Gabinet de Valencià (gabinet-valencia@alcoi.org) per acabar de formalitzar la matrícula del curs de valencià. En aquest correu haurà d’adjuntar la fitxa d’inscripció omplida i escanejada, còpia escanejada del títol de valencià del nivell anterior al que es vol matricular (per a matricular-se del B2 cal adjuntar fotocòpia del B1, per a matricular-se del C1 cal adjuntar fotocòpia del B1 o B2, i per a matricular-se del C2 cal adjuntar fotocòpia del C1), i còpia del rebut de pagament de la matrícula del curs. Una vegada revisada la documentació, li confirmarem la matriculació en el curs sol·licitat.

Les places són limitades en tots els cursos, per la qual cosa la matriculació i acceptació del pagament i de la documentació es realitzarà per un ordre estricte d’entrada en el sistema informàtic de l’Ajuntament d’Alcoi.

En cas de produir-se un estat sanitari molt complicat i que tancaren els centres educatius on es fan els cursos de valencià, els cursos continuarien on-line i les classes se seguirien des de casa de manera telemàtica.

Aquests cursos tenen la col·laboració de l’IES Pare Vitòria i del Col·legi Salesians Joan XXIII.

A més, per a aquelles persones que no puguen assistir als cursos de valencià, el Gabinet de Normalització Lingüística ofereix un servei d’informació (també al web del Gabinet) per a preparar-se els exàmens oficials de valencià, que inclou assessorament sobre les proves, els temaris, models d’examen, bibliografia, etc.

Revalidacions del Nivell B1 (antic Elemental)

Segons l’Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l’homologació i la validació d’altres títols i certificats (DOGV núm. 7.993, del 6 de març de 2017), poden obtenir el
certificat del nivell B1 de coneixements de valencià les persones que presenten la certificació acadèmica que acredite, curs per curs, que han cursat i superat l’assignatura de valencià en algun dels estudis següents:

La revalidació s’ha de sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
Poden demanar-ne informació al Gabinet Municipal de Normalització Lingüística (96 553 71 21)
Imprés de sol·licitud.

Quan tinguen tota la documentació (certificació de les notes de l’assignatura de valencià, imprés de sol·licitud i còpia del DNI) l’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament d’Alcoi (c/ Sant Llorenç, 2 o per qualssevol dels procediments establits en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Després de comprovar la documentació enviada a la Conselleria, si no hi ha cap problema, la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià emetrà un títol de valencià de nivell B1 a nom de la persona interessada, que el rebrà al seu correu electrònic en format pdf.