Gabinet de Valencià

Está en: Áreas > Gabinet de Valencià > Cursos de valencià 2022

Cursos de valencià 2022

Matrícula

El període de matrícula per als cursos de valencià 2022 ha conclòs.

 

Revalidacions del Nivell B1 (antic Elemental)

Segons l’Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l’homologació i la validació d’altres títols i certificats (DOGV núm. 7.993, del 6 de març de 2017), poden obtenir el
certificat del nivell B1 de coneixements de valencià les persones que presenten la certificació acadèmica que acredite, curs per curs, que han cursat i superat l’assignatura de valencià en algun dels estudis següents:

La revalidació s’ha de sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
Poden demanar-ne informació al Gabinet Municipal de Normalització Lingüística (96 553 71 21)
Imprés de sol·licitud.

Quan tinguen tota la documentació (certificació de les notes de l’assignatura de valencià, imprés de sol·licitud i còpia del DNI) l’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament d’Alcoi (c/ Sant Llorenç, 2 o per qualssevol dels procediments establits en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Després de comprovar la documentació enviada a la Conselleria, si no hi ha cap problema, la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià emetrà un títol de valencià de nivell B1 a nom de la persona interessada, que el rebrà al seu correu electrònic en format pdf.