Saltar al contenido CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Alertas 112

Competències

Les competències queden dividides en una sèrie d’àrees sobre les quals el Departament de Medi Ambient pot tenir major o menor capacitat de gestió, bé perquè la competència final la tinga atribuïda una altra administració o bé un altre departament de l’Ajuntament. En aquests dos casos el treball del Departament es limita a traslladar els possibles problemes o les diverses qüestions a les administracions o departaments municipals competents, i es limita a fer un seguiment de les actuacions que es poden derivar en un expedient determinat.

A continuació es presenten totes les àrees en què, bé directament o indirecta, té competències la Regidoria de Medi Ambient.

Àrea 0. Subvencions a entitats amb el medi ambient com a camp prioritari d’actuació 

La Regidoria de Medi Ambient, dins del seu àmbit competencial disposa d’una partida anual que es destina a subvencionar activitats de caràcter mediambiental, sobretot les relacionades amb la protecció i prevenció contra incendis. Dins d’aquesta àrea, la Regidoria gestiona les diverses sol·licituds que es presenten per part de les entitats locals, fa les propostes per a concedir les subvencions i exigeix els corresponents justificants a les entitats beneficiàries.

Àrea 1. Desenvolupament de l’organització interna del Departament de Medi Ambient

Aquest apartat és una qüestió més interna del propi departament, en què entre les qüestions que es desenvolupen estan:

La incorporació de becaris/àries, procedents de les diverses universitats valencianes (Universitat de València, Universitat d’Alacant, UPV) i d’altres centres de formació, a l’estructura del Departament.

Ampliació del contingut i funcions del Centre d’Informació sobre Medi Ambient Local (CIMAL).

Millorar l’estructura de la pàgina WEB i dels serveis que ofereix a l’usuari, i consolidar el Punt d’Informació CIMAL.

Avançar amb la realització de treballs d’investigació conjunts amb les universitats valencianes respecte a temes de l’interés de la Regidoria, relacionats amb el medi ambient i l’ordenació del territori en l’àmbit local.

Ampliar la dotació de mitjans tècnics i materials de tota mena, necessaris per a dur a terme les distintes tasques atribuïdes a la Regidoria.

Àrea 2. Planificació i gestió ambiental

En aquest apartat, i una vegada completades, en anys anteriors, les primeres fases de confecció de l’Agenda 21 Local d’Alcoi, el Departament de Medi Ambient continua el procés de desenvolupament de l’Agenda 21 Local, encarregant estudis de diversos temes, sempre dins de la vessant mediambiental, que posteriorment es poden desenvolupar en Plans Estratègics.

Àrea 3. Protecció d’Espais Naturals

Encara que la competència directa és de l’Administració Autonòmica, la Regidoria, dins de les seues competències, es dedica a desenvolupar projectes, sol·licitar subvencions, realitzar informes i diverses gestions encaminades a la protecció dels Espais Naturals (Parc Natural del Carrascar de la Font Roja, Parc Natural de la Serra Mariola i Paratge Natural Municipal dels Canalons-Racó de Sant Bonaventura, Paisatge Protegit del Serpis). En aquest sentit la Regidoria de Medi Ambient realitza activitats de divulgació i educació ambiental en els esmentats Espais Naturals Protegits del nostre terme municipal, actuacions de gestió forestal i protecció, restauració de terrenys degradats, control de la grafiosi dels oms als Parcs, actuacions de control i protecció de la fauna amenaçada i d’espècies sensibles i protegides, sol·licitud de subvencions per tal de millorar i fer disminuir el risc d’incendi en les zones naturals i protegides, etc.

Àrea 4. Gestió i tractament de residus sòlids urbans

L’amplitud de les competències en el camp dels residus fa necessari dividir aquesta àrea en dos: Un primera que contempla la Gestió dels Residus Sòlids Urbans a través de l’empresa contractista, a més de la neteja viària i de la xarxa del clavegueram, inclosa en el Plec de la Brossa. I una altra, relacionada amb el “suport tècnic per a la gestió i manteniment de les instal·lacions de tractament de residus sòlids urbans”, a més d’allò que fa referència a la confecció i aplicació d’ordenances, la realització de campanyes de promoció i difusió de la recollida selectiva en origen i la gestió i manteniment de l’Ecoparc. Cal remarcar que el Departament de Medi Ambient s’encarrega de totes les qüestions relacionades amb l’empresa contractista exceptuant-ne la neteja d’edificis públics.Per tant, tot allò relacionat amb:

A més, dins de la Gestió de Residus, el Departament de Medi Ambient s’encarrega de:

Àrea 5. Gestió i tractament de residus sòlids inerts

Respecte dels residus inerts, la gestió municipal només inclou els provinents d’obres de reparacions domiciliàries i petites obres. La gestió d’aquests residus està resolta temporalment per part de l’Ajuntament. No obstant això, l’Ajuntament, sota la supervisió de la Regidoria de Medi Ambient, està treballant per tal de dotar Alcoi d’un abocador de residus inerts amb garanties, ja que actualment l’Ajuntament no en disposa de cap.

Àrea 6. Impacte Ambiental

Les actuacions del Departament de Medi Ambient referides a aquest apartat fan referència, sobretot, a la capacitat d’assessorament i informació de les activitats que es troben sotmeses a aquest tràmit i que pretenen desenvolupar-se al nostre terme municipal. En aquest sentit, convé assenyalar que el Departament ha d’informar qualsevol projecte sotmès al Procediment d’Avaluació d’Impacte Ambiental que es presente en l’Ajuntament.

Àrea 7. Gestió Forestal

Com és lògic, a partir de les característiques del nostre terme, la gestió forestal és un dels camps bàsics d’actuació de la Regidoria de Medi Ambient. Els treballs atribuïbles a aquesta àrea comprenen, a grans trets, dos apartats principals: d’una banda, els relacionats amb la prevenció activa d’incendis forestals i, d’una altra, els de millora dels nostres boscos, sobretot a través de les tasques de repoblació. També cal remarcar que la Regidoria de Medi Ambient s’encarrega de coordinar les associacions de voluntaris perquè les tasques de prevenció contra incendis es puguen desenvolupar de la millor manera possible. En aquest sentit, el Departament de Medi Ambient s’encarrega de la gestió del Pla Local de Cremes, atenent el públic i preparant setmanalment totes les comunicacions de cremes que se sol·liciten.També es realitzen tasques per a promoure les repoblacions amb criteris ecològics al terme municipal d’Alcoi, tant a través de fons propis com de possibles subvencions d’altres administracions amb incidència en aquesta àrea, a les quals ens puguem acollir. Dins aquest apartat, i conjuntament amb el departament de Personal, la Regidoria de Medi Ambient sol·licita les brigades PAMER durant la temporada d’estiu. Aquestes brigades realitzen actuacions generals en matèria forestal, com ara el manteniment de les obres d’autodefensa de les urbanitzacions del terme municipal front a incendis forestals, manteniment de senders, manteniment d’àrees recreatives, neteja de solars periurbans, etc.

Àrea 8. Residus industrials, tòxics i perillosos

En aquest punt la competència és autonòmica i el Departament de Medi Ambient només pot informar dels productors d’aquest tipus de residus, de com poden gestionar-los o a traslladar les corresponents denuncies per abocaments il·legals a l’administració competent. No obstant, pel que fa als residus tòxics i perillosos domèstics dipositats a l’Ecoparc o Ecoparc mòbil, si que en té les competències el Departament de Medi Ambient per donar-los el tractament adequat a través d’empreses gestores autoritzades

Àrea 9. Contaminació atmosfèrica

Tot i la importància pràctica d’aquesta àrea, el paper de la Regidoria de Medi Ambient té un caràcter complementari al d’altres departaments municipals que tenen la competència real d’aquest tema, ja que majoritàriament són problemes associats a les indústries que s’han de resoldre en la corresponent llicència d’activitat, a més de saber també que una bona part de les competències en aquest camp corresponen a l’administració autonòmica i central. En tot cas, les actuacions que realitza el Departament són les d’inspecció, vigilància i trasllat de les possibles queixes a les administracions o departaments municipals competents. Així com el seguiment anual de les dades provinents de la Xarxa de Control de la Contaminació Atmosfèrica i que afecten directament el municipi d’Alcoi.

Àrea 10. Contaminació acústica

Com en el cas anterior, la major part de les actuacions atribuïbles en aquest camp tenen un caràcter de divulgació i coordinació, atesa la responsabilitat directa d’altres departaments municipals en aquest àmbit.

Àrea 11. Estalvi energètic i energies alternatives

L’objectiu en aquesta àrea és la realització d’estudis sobre l’ús d’energies alternatives a les dependències i serveis de l’Ajuntament i promoció, si s’escau, de l’adopció d’aquestes energies alternatives, així com la confecció i aplicació d’auditories energètiques dirigides a l’estalvi energètic i la realització de campanyes de divulgació sobre l’assumpte.

Àrea 12. Protecció de flora, fauna i hàbitats

Com en altres casos, la competència és de l’administració autonòmica i el Departament de Medi Ambient es limita a traslladar possibles problemes o denúncies a l’administració competent. No obstant, pot promoure i/o ajudar a desenvolupar projectes com els de reintroducció de diverses espècies extingides en el terme municipal, mantenir i millorar l’Alberg Apícola amb destinació a la pol·linització forestal, completar l’Ordenança municipal de protecció d’arbres monumentals i arbredes i ampliar la seua aplicació, així com ampliar la col·laboració amb els propietaris d’arbres d’interés per a la realització de treballs de conservació i manteniment, etc. També promou la col·laboració amb les Universitats per a desenvolupar projectes de manteniment i millora de la biodiversitat.

Àrea 13. Vies pecuàries

L’única actuació en aquest camp atribuïble al Departament de Medi Ambient és la vigilància en la conservació d’aquestes importants infraestructures, així com l’adequació i manteniment per al seu ús recreatiu. Cal assenyalar que, com en altres àrees, la Generalitat Valenciana –responsable d’aquest patrimoni— disposa de línies d’ajudes específiques a les quals el Departament ve acollint-se habitualment. En aquest sentit, és responsabilitat del Departament de Medi Ambient traslladar a l’administració competent les possibles irregularitats que es realitzen en aquestes vies, així com completar la senyalització de la totalitat de les vies pecuàries existents al terme municipal i fomentar l’ús excursionista de les vies pecuàries del terme a través de la senyalització de senders i la divulgació d’aquests.

Àrea 14. Protecció del paisatge

La major part de les actuacions que es poden enquadrar en aquesta àrea ja han estat incorporades a altres camps d’actuació, com ara el corresponent a la gestió forestal.

Àrea 15. Gestió del Sòl No Urbanitzable

Les actuacions en aquesta àrea es limiten a la intervenció interna i a la inspecció d’ofici o a requeriment d’altres departaments o altres administracions en la gestió d’aquesta categoria de sòl, sense que siga possible determinar explícitament i de forma més detallada aquesta intervenció, ja que depén, en tot cas, de les tramitacions urbanístiques que afronte l’Ajuntament. No es proposa cap competència concreta a banda de l’eventual assessorament al departament d’Urbanisme, sobretot tenint en compte la presència dels dos Parcs Naturals que afecten el terme d’Alcoi. Òbviament, també es preveu una participació activa de la Regidoria de Medi Ambient en el procés de revisió del Pla General pel que fa al sòl no urbanitzable i la seua protecció.

Àrea 16. Turisme rural

En aquest sentit, i atés que actualment l’Ajuntament d’Alcoi disposa de Regidoria Turisme, les possibles actuacions que la Regidoria de Medi Ambient pot desenvolupar en aquesta àrea se centren en continuar amb les accions sobre àrees recreatives, senders i Via Verda, a més de fomentar i divulgar el turisme rural amb publicacions diverses.

Àrea 17. Inspecció i vigilància ambiental

Pel que fa a aquesta àrea (“complementàriament a d’altres organismes municipals o autonòmics), la vigilància en el compliment de les diferents normatives de caràcter ambiental al terme municipal és la tasca més important del Departament, juntament amb la recepció, tramitació i/o comunicació a l’òrgan competent de les denúncies que se’n puguen produir.

Àrea 18. Educació i divulgació ambiental

Com s’ha indicat més amunt, l’educació ambiental constitueix, a tots els efectes, una de les àrees prioritàries de la gestió de la Regidoria de Medi Ambient. En aquest sentit, pràcticament totes les àrees anteriorment detallades tenen, d’una o altra forma, relació amb aquesta. Per tant, el treball se centra en la promoció de campanyes mediambientals de conscienciació vers actituds respectuoses amb el medi ambient; publicació de diversos treballs de caràcter divulgatiu i educatiu relacionats amb el medi ambient d’Alcoi i comarca; organització i/o suport a jornades, conferències, cursets, seminaris, etc.; continuar la col·laboració amb centres educatius i amb la Regidoria d’Educació en la confecció de programes conjunts d’educació ambiental dirigida a escolars, i continuar amb l’edició i reedició, si és el cas, de tríptics i altres materials divulgatius de la normativa ambiental municipal, etc.

Àrea 19. Recursos hídrics i aigües residuals

Les competències de la Regidoria de Medi Ambient en aquest camp consisteix en el control de l’empresa concessionària del servei d’aigües AQUALIA i la gestió de la xarxa de col·lectors del terme municipal i de seguiment i control de la Depuradora Municipal. Pel que fa a AQUALIA, fonamentalment, el Departament de Medi Ambient haurà de fer complir el Plec de condicions de l’aigua que es va aprovar al seu dia, informar totes les qüestions relacionades amb obres que puguen afectar la xarxa d’aigua potable, contribuint a millorar l’ordenació del territori, abans que l’Ajuntament concedisca les corresponents llicències d’obres. Per altra banda, i de manera general, la Regidoria de Medi Ambient és responsable de la gestió de l’aigua i, per tant, haurà de ser l’encarregada de portar endavant estudis i projectes relacionats amb qüestions com: l’estat dels aqüífers, estudis de demanda, estudis o campanyes d’estalvi d’aigua, concreció de propostes a altres departaments municipals per a millorar-ne la gestió, augment del rendiment, etc. Pel que fa als COL·LECTORS d’aigües residuals, el Departament de Medi Ambient fa el seguiment del contracte de manteniment que té l’empresa que gestiona els col·lectors i la depuradora i, a més, és l’encarregada de realitzar i/o coordinar i gestionar totes les obres que siguen necessàries per a millorar o reparar la xarxa de col·lectors del municipi. Una qüestió a banda és la relacionada amb els possibles vessaments il·legals que poden fer les empreses a la xarxa del clavegueram i, per tant, als col·lectors. En aquest sentit, es fa necessària la coordinació de tres àrees, ja que si bé és el Departament de Medi Ambient l’encarregat de dur el control de vessaments, d’acord amb l’ordenança reguladora, és fonamental el consens i la col·laboració de l’àrea d’IGS i de l’Àrea d’Activitats de l’Ajuntament.

Àrea 20. Legionel·la

Aquesta Regidoria s’encarrega de gestionar directament les actuacions de prevenció de la legionel·losi, juntament amb la Conselleria de Medi Ambient i la de Sanitat, i s’ha creat una dinàmica de treball que ha fet que aquest departament dispose, hui per hui, de totes les bases de dades necessàries per a poder fer un seguiment exhaustiu de les tasques de desinfecció de les empreses d’Alcoi.

Àrea 21. Lluita antivectorial

En aquesta àrea, el Departament de Medi Ambient s’encarrega de fer el seguiment del Plec de Condicions de l’empresa concessionària, que és la subcontractada de l’Ajuntament per a controlar les qüestions de desinfecció, desinsectació, desratització d’instal·lacions municipals i de les zones públiques del municipi, així com del control de la processionària del pi. El Departament de Medi Ambient s’encarrega de canalitzar totes les queixes o sol·licituds que estiguen relacionades amb aquest tema.