Medio Ambiente

Está en: Áreas > Medio Ambiente > Informació al ciutadà

Informació pública d'expedients

Consulta pública previa sobre la aprobación de un Reglamento que regule la creación y el funcionamento del Consell Local de Transición Ecológica y Medio Ambiente

Plazo: 15 días hábiles (del 15 de marzo al 8 de abril de 2021)

Toda la información en:

Tablón de anuncios y edictos del Ayuntamiento de Alcoy


Exposición pública del proceso de licitación de la gestión del Ecoparque y poda en urbanizaciones del término municipal de Alcoy

Plazo: 10 días hábiles (del 9 al 24 de marzo de 2021).

Toda la información en:

Tablón de anuncios y edictor del Ayuntamiento de Alcoy


Consulta pública previa a la aprobación del Plan Local de Gestión de Residuos y Asimilables del Ayuntamiento de Alcoy

Se pueden hacer aportaciones, alegaciones y/o sugerencias por los medios siguientes:

Plazo: 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Tablón de Anuncios y Edictos Electrónicos y en la página web del Departamento de Transición Ecológica, es decir, del 10 al 31 de marzo, ambos incluidos.

Informe técnico


 Consulta pública previa sobre la modificación de la Ordenanza Municipal de Higiene Urbana del Ayuntamiento de Alcoy

Se pueden hacer aportaciones, alegaciones y/o sugerencias por los medios siguientes:

Plazo: 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Tablón de Anuncios y Edictos Electrónicos y en la página web del Departamento de Transición Ecológica, es decir, del 5 al 29 de marzo, ambos incluídos.

Informe técnico

Ordenanza de Higiene Urbana vigente


INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUCIÓ DE L'OBRA ANOMENADA “Actuación en zona del parque del Romeral, afectada por el temporal de lluvia y nieve del mes de enero de 2017“, SUBVENCIONADA PER L'EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT, AMB UN IMPORT DE 224.587,12€, A L'EMPARA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS I AJUDES DE L'EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT A FAVOR DELS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA, PER A INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES. ANUALITAT 2017 (BOP 94, de 19/05/2017).

Accés al projecte


INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'APROVACIÓ INICIAL DE LA NOVA MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG D'ARBRES I ARBREDES D'INTERÈS LOCAL D'ALCOI

Durant 30 dies, comptadors a partir del dia 11/05/17, data d'inserció de l'edicte de l'Alcaldia en el Butlletí Oficial de la Província.

Edicte BOP d'11/05/17


INICI DEL PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE L'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL D'HIGIENE URBANA D'ALCOI

Durant un termini de 30 dies, comptadors a partir de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

BOP Núm. 19 de 27/01/17


INICI DEL PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE L'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG D'ARBRES I ARBREDES D'INTERÈS LOCAL D'ALCOI

Durant un termini de 30 dies, comptadors a partir de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

BOP Núm. 19 de 27/01/17


INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE "TORRETA DE VIGILÀNCIA AL PARATGE DE SANT CRISTÒFOL" PER A PREVENCIÓ D'INCENDIS A ALCOI

(termini: 15 dies del del següent a la seua publicació en el BOP)

BOP Núm. 125 d'1-07-2016

Estudi d'integració paisatgística


INFORMACIÓ PÚBLICA PROJECTE TORRETA VIGILÀNCIA PARATGE SANT ANTONI

(termini: 15 dies del del següent a la seua publicació en el BOP)

BOP Núm. 155 de 14-08-2014


INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PLA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DEL TERME MUNICIPAL D'ALCOI

(termini: 30 dies des del següent a la seua publicació en el BOP)

BOP Núm. 101 de 28-05-2014


INFORMACIÓ PÚBLICA ESTUDI INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA PROJECTE INSTAL·LACIÓ XARXA PROVEÏMENT AIGUA AL POL. SANTIAGO PAYÁ FINS A LES MASIES EL PINAR I SANT BENET

(termini: quinze dies des del següent a la seua publicació en el BOP)

BOP Núm. 99, de 26-05-2014


EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS EXPEDIENTS SOBRE LA CESSIÓ DE PARCEL·LES A ENTITATS PER AL SEU ÚS COM A HORTS SOCIALS ECOLÒGICS

(termini: quinze dies des del següent a la seua publicació en el BOP)

BOP Núm. 71 d'11-04-2014


INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA, PER TAL DE GENERAR UNA INTERSECCIÓ VIÀRIA AL PASSEIG D'OVIDI MONTLLOR

(termini: 1 mes des de la seua publicació en el DOCV)

DOCV núm. 7246 de 02-04-2014


PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA EN L'ELABORACIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA D'ALCOI

Informació disponible en http://www.tesingenieros.com/ppp/PG_Alcoi_web/


INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISSATGÍSTICA DEL PROJECTE PER A LA REHABILITACIÓ DEL CONJUNT EDIFICATORI A LA PARTIDA SALTERRES, POL. 27 - PARC. 82 (11-B y 12-B)

(termini: 15 dies des del següent a la seua publicació en el BOP)

BOP núm. 41 de 28-02-2014


APROVACIÓ DEFINITIVA DEL DOCUMENT REFÓS DEL PLA DE REFORMA INTERIOR DEL SECTOR SOLYCAM DEL VIGENT PGOU D'ALCOI

BOP núm. 41 de 28-02-2014


INFORMACIÓ DEL PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA DE L'ESTUDI DE PAISATGE, QUE FORMA PART DE LA DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA D'ALCOI.

(termini: 30 dies des del següent a la seua publicació en el DOCV)

DOCV NÚM. 7222, de 26.02.2014


 

EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL CATÀLEG D'ARBRES I ARBREDES D'INTERÉS LOCAL D'ALCOI

(fins al 22 de març de 2014)

Edicte BOP de 14-02-2014


PARTICIPACIÓ PÚBLICA EN EL PLA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DEL TERME MUNICIPAL D'ALCOI

(fins al 10 de febrer de 2014)


DECLARACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PARATGE NATURAL MUNICIPAL DEL RACÓ DE SANT BONAVENTURA-ELS CANALONS (Exp. 178/08 AIA)

DOCV núm. 7188, de 9-01-2014


INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA REVISIÓ DEL PLA D'ACCIÓ TERRITORIAL SOBRE PREVENCIÓ DEL RISC D'INUNDACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA (PATRICOVA)

Termini d'exposició: fins al 26 de gener de 2014

Enllaç al web de Conselleria on es troba tota la informació


PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE LA CIUTAT D’ALCOI

Informació pública, durant el termini de 30 dies, des del següent a aquesta publicació en el BOP.

BOP 219, de 18/11/2013