Presupuestos 2012

Está en: Áreas > Servicios Económicos > Presupuestos > Presupuestos 2012

Regidoria de Treball, Empresa, Universitat i Comerç

MEMÒRIA

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

L’administració no pot limitar-se exclusivament a ser una empresa que presta serveis públics, sinó que, a més a més, ha de preocupar-se per la millora del nivell de vida de la població del seu àmbit competencial i , per tant, intervenir en el desenvolupament econòmic del seu territori.

Durant les dues últimes dècades, el nombre de tecnòpolis que s'han creat al nostre país ha augmentat considerablement i es preveu que durant els pròxims anys els parcs científics i tecnològics siguen elements clau que contribuïsquen al desenvolupament del sistema d'innovació estatal.

Memòria RegidoriaPartides Pressupostàries Regidoria

El nostre departament considera primordial apostar per la innovació. Per aquesta raó, s’assumeix la despesa derivada d’estar adherits a l’APTE (Associació de parcs Científics i Tecnològics d'Espanya). Els membres de l’APTE es divideixen en socis, afiliats i col·laboradors.

Dins de l'espai Àgora, a més d'instal·lar tots els serveis de l'Ajuntament relatius a l'Àrea de Dinamització Econòmica, s'instal·laran els clústers de disseny i l’aeronàutic, i els departaments de disseny del campus d'Alcoi.

A part de les accions pròpies del departament en difusió i en dinamització de l'espai, totes les entitats podran proposar accions encaminades a la millora del teixit econòmic, empresarial o industrial de la comarca.

L’objectiu és crear un espai de promoció i interrelació entre entitats i persones, a fi de dissenyar un nou model econòmic a la comarca i situar Alcoi i la comarca com a referent de l’emprenedorisme i la innovació en l’àmbit nacional i internacional.

Un any més, s'organitzarà amb l'EPSA-UPV Alcoi una nova edició del Fòrum per l’Ocupació, iniciativa organitzada per la Universitat Politècnica de València al seu campus d'Alcoi, per l'Agència de Desenvolupament Local d'Alcoi i pel Servei Integrat d'Ocupació. Així mateix, disposa del patrocini i la col·laboració de diverses entitats i empreses.

El Fòrum per l'Ocupació persegueix l'objectiu de formar joves universitaris en distintes matèries per tal d’afavorir la seua inserció en el mercat laboral, alhora que els familiaritza amb les polítiques de recursos humans que emprenen les empreses per a incorporar personal a les seues organitzacions.

L'Agència de Desenvolupament Local du a terme puntualment el lliurament de premis com a forma d'incentivar les iniciatives dels millors projectes que acaben materialitzant-se al municipi d'Alcoi, com una forma d'apreciar el creixement d'actituds emprenedores a la nostra ciutat, i d'aquesta manera potencia també la generació de llocs de treball i, en definitiva, un augment de la riquesa econòmica de la nostra zona.

Per tal d'unir esforços i fruit d'un treball conjunt entre les entitats més representatives, des de l'any 2009 es convoquen els Premis a l’Emprenedor Alcoià, que té com a missió fomentar l'emprenedorisme a la ciutat d'Alcoi. Els premis són organitzats per l'ADL, l'Institut IDEAS de Creació i Desenvolupament d'Empreses del Campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València, el servei PROP Emprenedors de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria d'Alcoi, i el Centre Europeu d'Empreses Innovadores d'Alcoi. D’aquesta manera, s'arriba a molta més gent i s'evita duplicar esforços, ja que fins llavors cada entitat treballava en les seues pròpies convocatòries. En vista dels bons resultats de la iniciativa i de la recent constitució de la Mancomunitat de l’Alcoià-Comtat, es vol arribar més lluny i plantejar-lo en l’àmbit comarcal.

Com a novetat, es vol posar en marxa una iniciativa en col·laboració amb l'EPSA-UPV Alcoi, que consisteix en l'edició d'una guia de recursos per a la recerca d'ocupació que facilite la inserció laboral de les persones desocupades. Així mateix, una guia itinerari emprenedors que incloga la suma de totes les ofertes que s’ofereixen a Alcoi i a la comarca, que diferencie els distints serveis, els racionalitze, els simplifique i els done a conéixer en l’àmbit comarcal, i que també ordene l’oferta i la seua especialització.

Menció a part mereix la Borsa Municipal Naus d’Alcoi: El Departament de Dinamització Econòmica de l'Ajuntament d'Alcoi ha elaborat una Ordenança reguladora de les bases per a la creació de la Borsa Municipal Naus d’Alcoi, conscient que les necessitats de les pimes i dels emprenedors tenen una especial rellevància, per la qual cosa proposa la posada en el mercat de locals de negoci i de naus industrials que, per les seues condicions de preu i de renda, puguen servir de suport als esmentats col·lectius. A més, es configura com un dels eixos fonamentals.

L'Ajuntament d’Alcoi, a través del Departament de Dinamització Econòmica, ha elaborat durant 2011 un cens d'instal·lacions, els resultats del qual ens revelen que hi ha més d'un centenar de naus, així com un nombre major de locals de negoci, en els quals no s'està desenvolupant cap activitat en aquestos moments.

A més, en el marc actual, creiem que la iniciativa resulta, si és possible, encara més justificada, i resulta especialment oportú generar projectes que impliquen la iniciativa privada per a servir a dos objectius simultàniament:

COMERÇ

Amb les accions que es desenvoluparan, atenent aquest pressupost, es persegueix la consecució dels objectius generals següents:

La Regidoria disposa en la seua plantilla d’un tècnic AFIC (agent de foment d'innovació comercial).

A través del projecte INTRAFIC (intranet entre les distintes agències i la Direcció General de Comerç) es va crear un sistema de comunicació i gestió compartides entre les diferents oficines d'AFIC del País Valencià i la Direcció General de Comerç i Consum. La seua instal·lació es va dur a terme en l'exercici 2000. En l’actualitat, segueix mantenint-se en funcionament i requereix ser actualitzat anualment.

Amb aquest projecte, es van desenvolupar un altre grup d’eines de suport als tècnics de comerç en els següents anys, com són: AFICPLAN (eina per al desenvolupament de plans de viabilitat comercial de nous establiments comercials) i AFICOM (sistema d'informació geogràfica, de localització d'establiments comercials, competència, isòcrones, etc.).

En els últims anys, s'ha desenvolupat la pàgina web www.portaldelcomerciante.com, a l’àmbit del País Valencià, i en l'actualitat s'estan desenvolupant, lligats a aquest portal, els portals locals, de manera que s'està duent a terme el portal del comerciant d'Alcoi.

Com a projectes per a aquest exercici, cal destacar el desenvolupament de noves eines dins dels portals locals de comerç, com ara el gestor de locals comercials buits, borsa de traspassos, etc. o el programa Green Commerce.

La funció dels mercats municipals és important en la determinació de l'equilibri d'una zona i funcionen en la majoria dels casos com a centre d'activitat comercial d'un barri o d’una ciutat, de la importància de la seua preservació i del seu desenvolupament.

En els últims anys, els canvis socials i demogràfics de les ciutats han incidit en el desenvolupament i en l’activitat dels mercats municipals. Davant d'aquesta situació, els mercats municipals d'Alcoi han de plantejar-se importants reptes de futur per a atendre els canvis dels consumidors. Per això, es plantegen subvencions als mercats, cadascuna segons les seues peculiaritats.

Les activitats de promoció s’han d'entendre com una eina de màrqueting que persegueix influir en els hàbits de compra dels consumidors. És una manera de compensar la lleialtat d'aquestos i d'incentivar una estada més prolongada, la qual cosa redunda en una major oportunitat per a realitzar compres i, en definitiva, evitar la fuga de la despesa. Qualsevol acció d'animació comercial resulta clau per a atraure fluxos de visitants a la ciutat i, per tant, a possibles compradors a la zona comercial.

Rafa Carbonell

Regidoria Treball, Empersa, Universitat i Comerç