Presupuestos 2012

Está en: Áreas > Servicios Económicos > Presupuestos > Presupuestos 2012

Regidoria de Compres i Contractació, Règim Jurídic i Interior


MEMÒRIA

DESPESES JURÍDIQUES

Per al pressupost 2012, s'ha de tenir en compte el romanent de factures de 2011 (184.302,42 euros) més allò que s'ha previst per al 2012. Açò últim s'ha calculat basant-se en una extrapolació anual de la quantitat que hi ha hagut durant el primer quadrimestre d'enguany, que dóna com a resultat l'import de 87.024,78 euros, sobre el qual s’ha aplicat el 20% de reducció, el que dóna al seu torn com a resultat 69.619 euros previstos per al 2012.

Memòria Regidoria Partides Pressupostàries Regidoria

El sumatori d'ambdues xifres ascendeix a la quantitat de 253.922 euros, que és l'import pressupostat.

Cal tenir en compte que, a pesar de l'increment que suposa respecte del pressupost 2011 (154%), prop del 73% és només per a fer front a factures de l'any 2011, mentre que el 27% restant ho ocupa vertaderament allò que s'ha previst per al 2012, que majoritàriament seran també factures de processos anteriors.

D'altra banda, cal tenir en compte que gran part de les factures que arribaran enguany es deuen per processos iniciats en períodes anteriors i resulta difícil de preveure i quantificar a priori.

COMPRES

A pesar de gestionar les compres ordinàries imprescindibles per al funcionament de la Casa Consistorial, com ara el material d'oficina i reprografia, etc. amb un esforç i un compromís d'estalvi per part de tots els departaments, s'ha aconseguit reduir un 41% en relació amb el de l’any passat. Hem eliminat, temporalment i fins que la cosa estiga una mica més sanejada, subscripcions a revistes tècniques, premsa i de consulta, hem contractat una base de dades jurídica més econòmica i de major qualitat que la que hi havia. Quant a mobiliari de la casa, s’intenten fer les reparacions adients en compte de canviar-ho per nou.

ÒRGANS DE GOVERN

S'han reduït considerablement totes les partides relatives a despeses de representació i actes institucionals, i en el seu lloc s'han assumit compromisos amb importants entitats socials, culturals, esportives i educatives de la ciutat, la qual cosa demostra l'especial compromís d'aquest govern amb els seus ciutadans i amb les entitats que col·laboren a millorar la seua qualitat de vida.

A pesar de la creació de totes aquestes partides destinades a entitats de la nostra ciutat, el còmput global encara comporta un estalvi respecte als pressupostos d'altres anys.

PUBLICITAT

La partida de publicitat ha patit un augment significatiu amb l'objectiu de sanejar els comptes i saldar les abundants factures pendents de pagament per aquest concepte per part del govern anterior.

PATRIMONI

Seguidament s’exposen les línies bàsiques d’actuació per al pressupost de 2012:


Lorena Zamorano
Regidoria de Compres i Contractació, Règim Jurídic i Interior