Presupuestos 2012

Está en: Áreas > Servicios Económicos > Presupuestos > Presupuestos 2012

Regidoria d'Hisenda i Personal


MEMÒRIA

Que les Regidories d’Hisenda i Personal vagen unides no és una casualitat. L’objectiu principal és que la gestió municipal es puga coordinar d’una manera més moderna, i que els recursos humans i la gestió econòmica puga tenir una relació estreta.

HISENDA

Del pressupost de 2012, caldria destacar alguns aspectes. Per una banda, s’ha intentat que tots els ingressos estiguen ajustats a la realitat, tenint en compte les liquidacions del 2011. Destaquem la pujada en la recaptació de l’IBI, imposada per l’increment del 10% del govern de l’estat, i la reducció en la participació dels tributs de l’estat. A simple vista, el que l’estat deixa d’ingressar als Ajuntaments per transferències, obliga a pagar-ho als ciutadans via impostos directes.

Memòria Regidoria Partides Pressupostàries Regidoria

Respecte a les despeses, destaquem l’augment en l’apartat d’interessos i amortitzacions de préstecs (13,6%). Està relacionat amb dos aspectes: per una banda, amb l’alt endeutament que té l’Ajuntament i amb la pujada dels interessos bancaris, i, per altra, amb el fet que els nous préstecs de pagament a proveïdors que ha proporcionat l’estat als ajuntaments tenen un interés altíssim (5,9%) per ser una administració pública.

Cal destacar que l’augment general d’interessos ha implicat col·lateralment que les bestretes que proporciona SUMA mensualment de l’IBI també augmenten el seu cost financer.

Per altra banda, destaquem l’estalvi que es produirà en telefonia mòbil, ja que el nou contracte permet tenir unes tarifes més adequades al mercat.

PERSONAL

L’Ajuntament d’Alcoi destina una part molt important del pressupost als recursos humans, necessaris per a atendre els seus ciutadans de la millor manera. Així i tot, la xifra global del capítol 1 de personal s’ha reduït un 1,3%, seguint la dinàmica general d’aprimar les administracions per a fer-les més sostenibles.

A través de les negociacions amb els sindicats, s’han atés aquelles reclamacions de llocs concrets i s’han fet xicotetes variacions, sia de responsabilitat o de tipus de treball. A més, s’ha adaptat la RPT a l’organigrama aprovat pel Ple de 25 de gener de 2012.

Recordem que amb les modificacions dels salaris del personal eventual, la renúncia de l’eventual assignat a Joventut i altres mesures, l’Ajuntament estalvia uns 230.000 euros anuals en aquest apartat.


David Abad
Regidoria d'Hisenda i Personal