Presupuestos 2012

Está en: Áreas > Servicios Económicos > Presupuestos > Presupuestos 2012

Regidoria d'Espais Comuns i Qualitat Urbana


MEMÒRIA

Podem afirmar que l’actual anualitat pressupostària es pot considerar de transició entre la liquidació —en la mesura que es puga— del romanent negatiu de l’exercici anterior i les limitacions de l’actual pel deute anterior —i acumulat— a proveïdors. Per tant, donada la precarietat de recursos, aquest departament es planteja atendre les urgències inajornables i renuncia a altre tipus de projectes que millorarien la qualitat urbana i que, en molts casos, són demandes dels ciutadans: les voreres del Camí, la passarel·la per a vianants sobre el barranc que separa els termes d’Alcoi i Cocentaina, etc. A més a més, s’ajusten totes les partides al màxim possible.

Memòria Regidoria Partides Pressupostàries Regidoria

No obstant això, el pressupost d’aquest departament per a l’exercici 2012 vol cobrir diversos objectius o fronts d’actuació, en concret:

D’una altra banda, s’assumeix per part del departament la gestió de dues concessions de serveis a la ciutat: el de l’enllumenat públic i de la xarxa semafòrica, concedit a l’empresa ETRA, i la neteja dels edificis de titularitat municipal (excepte la Casa Consistorial), que queda així unificada en la seua gestió per part d’IGS. Hem ajustat les partides als nivells que des del punt de vista pressupostari es podia arribar, reestructurant —si calia— les feines i funcions. Queden per a propers exercicis, si és possible, portar a terme projectes pendents de millora de les infraestructures urbanes, la renovació dels espais públics, la introducció d’un altre tipus de vehicles més sostenibles per a les brigades, etc.


Paco Blay
Regidoria Espais Comuns i Qualitat Urbana