Presupuestos 2012

Está en: Áreas > Servicios Económicos > Presupuestos > Presupuestos 2012

Regidoria de Cultura


MEMÒRIA

CULTURA

Els objectius que proposa la Regidoria de Cultura per al pressupost del 2012 són d’estabilització i consolidació de diferents programes i activitats, de tipus molt diferent i complementaris, que constitueixen l’eix central de la promoció cultural que mereix el suport de l’administració local de la nostra ciutat.

També es proposa redefinir alguns programes concrets i el funcionament d’espais determinats (Mostra de Teatre, Centre Cultural, Escola de Belles Arts, conservatoris, subvencions a entitats culturals...) de manera que l’acció municipal tinga la màxima rendibilitat social i efectivitat cultural.

Memòria Regidoria Partides Pressupostàries Regidoria

Això, és clar, sense perdre de vista els condicionants, per una banda, de la finalització i la preceptiva renovació dels contractes de gestió dels principals recintes escènics, els teatres Principal i Calderón, que pel seu volum econòmic i per tractar-se d’espais referencials de la ciutat, mereixen una atenció concreta; i tot això, per una altra, sense perdre l’horitzó de la necessària contenció general quant a la despesa de l’Ajuntament, a causa de l’actual conjuntura econòmica i la situació heretada

En el pressupost de Cultura de 2012 es mantenen essencialment totes les activitats i cicles ja consolidats i que tenen un suport notable per part de la ciutadania. És el cas de:

Hi ha, però, algunes activitats singulars que s’emmarquen enguany, com ara:

Amb tot això, també es posa l’atenció necessària pel que fa al manteniment de les infraestructures bàsiques i els equipaments que possibiliten la realització de les activitats culturals per part de tots. N’és un exemple l’adquisició d’un nou canó de projecció per al Centre Cultural.

En resum, insistint en la contenció de la despesa, l’esforç s’ha concretat de manera important en una reducció del cost general de manteniment i de gestió del Teatre Calderón, sense que això comporte una renúncia a la qualitat, la disponibilitat i l’interès dels continguts que s’oferiran. Aquest ajustament tindrà efecte en l’últim trimestre de l’any, que és quan es materialitzarà el canvi del model de gestió, tot i que una part substancial del pressupost de 2012 afronta les despeses del darrer trimestre de 2011 i de set mesos complets de 2012 del model anterior (gestió integral per part d’una empresa).

XARXA DE BIBLIOTEQUES I ARXIU

Pel que fa al pressupost que s’hi destina, dins les possibilitats generals, atén bàsicament:

CONSERVATORIS DE MÚSICA I DE DANSA

Les consignacions es dediquen a l’activitat pròpia dels centres formatius de referència i al manteniment i equipament necessaris. Cal remarcar algunes activitats que s’hi programen amb caràcter especial (Jornades Formatives de Dansa, gales i programació divulgativa).

ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES ARTS

L’augment d’aquest apartat ve donat per la necessitat de canvi de la ubicació de l’Escola, que es produirà al llarg de l’exercici. Bàsicament el pressupost atén despeses d’equipament, manteniment i adquisició de material per a realitzar l’activitat pròpia.


Anna Serrano
Regidoria Cultura