Presupuestos 2012

Está en: Áreas > Servicios Económicos > Presupuestos > Presupuestos 2012

Regidoria de Benestar Social


MEMÒRIA

El sistema públic de serveis socials és el conjunt de serveis i prestacions que, inserits amb altres elements del benestar social, tenen com a finalitat:

  • La promoció i el desenvolupament ple de totes les persones i grups dins de la societat per a l'obtenció d'un major benestar social i una millor qualitat de vida en l'entorn de la convivència.
  • Prevenir i eliminar les causes que condueixen a l'exclusió i la marginació social.
Memòria Regidoria Partides Pressupostàries Regidoria

Tot això a través de les estructures i serveis públics de l'administració de l'estat, de les comunitats autònomes i de les corporacions locals.

Els objectius fonamentals dels serveis socials són:

Els serveis socials generals constitueixen una estructura bàsica del sistema públic de serveis socials, mitjançant la prestació d'una atenció integrada i polivalent dirigida a tota la població articulada a través d'actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores, en un àmbit primari, amb caràcter universal i gratuït. Això és el que se sol denominar atenció primària, ja que constitueix el primer graó d'entrada al sistema per als ciutadans. Es troba regulat pel Pla Concertat de Serveis Socials Generals o Comunitaris, que fa referència a la distribució de competències entre l'administració estatal, l’administració del Consell de la Generalitat i l'administració local.

La responsabilitat d'aquest nivell d'atenció correspon a l'administració local.

El pressupost que presentem des de l'àrea de Benestar Social, s'ha vist incrementat en un 19% més respecte a l'any 2011. Aquest percentatge demostra la voluntat del govern de fer un esforç encaminat a reforçar les polítiques socials i a cobrir les necessitats més bàsiques d'una part de la societat que, a causa de la situació econòmica, no té recursos.

L'augment més significatiu es reflecteix en les ajudes per a emergència social amb la finalitat d’atendre les necessitats més bàsiques d'aquells ciutadans que no les puguen satisfer per si mateix, d'acord amb l'Ordre de la Conselleria de Benestar Social que les regula.

ACTUACIONS PREVISTES PER L'ANY 2012

Les prestacions econòmiques d'emergència social són un 101% més respecte al pressupost de l'any anterior (2011, 160.000 euros; 2012, 325.000 euros).

Aquest augment en la consignació pressupostària obeeix a un increment significatiu en el nombre de peticions. Només en el primer trimestre del 2012, s'ha tramitat un 30% més de PEI que en el mateix trimestre del 2011.

En relació als convenis que l'Ajuntament signa amb les entitats socials de la ciutat, des del govern s'ha vist la necessitat que la quantitat consignada no patisca una minoració respecte l'any anterior. És moment de donar suport a aquestes entitats que estan fent una tasca extraordinària amb els diferents programes que desenvolupen, cadascuna en el seu àmbit, en benefici de moltes persones.

S’ha valorat positivament l’augment del 28% de la partida destinada a Cáritas Santa María, que passa de la quantitat de 4.675 euros consignada per al 2011 a 6.000 euros per aquest any, i queda justificada per la tasca que aquesta entitat està fent en benefici de persones en situacions de risc d'exclusió, tant en el desenvolupament dels programes d'ocupació, com en les ajudes per a cobrir necessitats bàsiques, com ara l'economat.


Aroa Mira
Regidoria de Benestar Social