Valencianitza el teu nom

L’actual normativa administrativa permet adequar, amb un procediment ràpid i senzill, la grafia dels noms i els cognoms a la llengua i tradició pròpies d’acord amb l’ortografia normativa actual per a garantir la pervivència i preservació de la identitat pròpia i el patrimoni personal i cultural, tant valuós com inalienable.

Primera inscripció

Tant si ets adult/a i vols canviar-te el nom o si has d’inscriure els teus fills, actualment, la legislació permet la inscripció amb qualsevol nom i en qualsevol llengua del món, tret dels casos de noms que objectivament siguen lesius per a la persona. També està permés inscriure’s amb noms comuns, diminutius i hipocorístics (Lluna, Ximo, Paco...).

Quin nom li posem?

Ací tens opcions per a triar el nom que més t'agrade per al teu fill o filla.

Normalització al valencià del nom: traducció o adaptació ortogràfica

S’entén per normalització o valencianització del nom la traducció d’aquest al valencià des de qualsevol altra llengua o l’adaptació a la correcta ortografia legal i normativa actual (Pierre vs. Pere, Inés vs. Agnés, Pascual vs. Pasqual...)

Normalització dels cognoms

S’entén per normalització d’un cognom valencià el procés de realitzar els canvis necessaris de forma per a adequar-lo a les normes ortogràfiques vigents de la llengua (per exemple, substituir Chàfer, Alemañ o Compañy per Jàfer, Alemany i Company).

Sabies que...?

 • Els cognoms valencians van ser fixats gràficament en moments anteriors a l’establiment de l’actual sistema ortogràfic i, per això, molts presenten formes que no coincideixen amb les normes ortogràfiques actuals i continuen seguint pautes gràfiques tradicionals, antigues i genuïnes. Seria el cas de cognoms com March, Bosch, Coderch, Such...

Per això...

 • En el cas dels cognoms no afectats per alteracions degudes a la interferència de l’espanyol que mantenen tradicions gràfiques anteriors, tan legítima és la conservació de les formes tradicionals -normalment lligades a la identitat de les famílies-, com la modernització i adaptació a les normes vigents.

  Per exemple, pots optar per mantenir Bosch, amb la grafia antiga ch per al so /k/ en posició final de paraula, o modificar-la d’acord amb l’ortografia actual (la grafia c per al so /k/) i escriure Bosc.

Sabies que...?

 • En altres casos, la forma d’escriure els cognoms valencians va ser alterada modernament per funcionaris, sovint forasters, que desconeixien les tradicions gràfiques valencianes, els quals van introduir grafies espanyoles estranyes al sistema (com ara Alemañy, Chordá, Puch, Dasí...).

Per això...

 • En aquests casos en què els cognoms van ser registrats amb interferències gràfiques de l’espanyol, seria recomanable corregir-ne les alteracions i adaptar-los a la normativa ortogràfica actual.

La 'i' entre cognoms

Si optes per tenir una 'i' entre els dos cognoms, només cal que ho sol·licites en el Registre Civil i que presentes:

 • Document d’identitat
 • Llibre de família

Sabies que...?

La 'i' entre cognoms és un costum tradicional i històric dels ciutadans valencians, mallorquins i catalans, que està d’acord amb els usos tradicionals i particularitats de la nostra llengua. Aquest costum s’ha vist reflectit, fins i tot, en personalitats valencianes d’aquest segle, com ara: Josep Sanchis i Sivera, Manuel Sanchis i Guarner, Enric Valor i Vives, Jordi Valor i Serra, Joan Fuster i Ortells, etc.

Tramitació de la normalització de noms propis i cognoms

La persona interessada s’ha de presentar al Registre Civil on està registrada i emplenar una instància en la qual demane la substitució del nom o el cognom per la forma valenciana corresponent i presentar la documentació següent:

 • Document d’identitat
 • Llibre de família
 • Certificat literal de la partida de naixement emés pel Registre Civil del lloc on s’ha nascut en cas que aquest no siga el mateix que el Registre Civil al qual us adreceu per a fer el tràmit.
 • Quan calga, un informe onomàstic emés per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) que acredite la correcció lingüística del nom. Aquest informe NO el fa el Registre Civil d’ofici, sinó que l’heu de demanar personalment.

Per a sol·licitar l’informe onomàstic: Oficina de Toponímia i Onomàstica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua: Monestir de Sant Miquel dels Reis, Av. de la Constitució, 284, 46019 València; tel. 96 387 40 23; A/e: avl@gva.es

Correcció del nom o dels cognoms en el DNI i altres documents

Quan el Registre Civil ha inscrit els canvis de grafia del nom o dels cognoms, aquestes modificacions es fan constar en el llibre de família i en la partida de naixement. Rebràs una còpia amb la qual ja pots demanar que et canvien el nom i els cognoms en altres documents oficials, com ara el DNI, el passaport, el carnet de conduir, títols acadèmics o escriptures. A més, el Registre Civil està obligat a comunicar aquests canvis a les persones interessades (ascendents, descendents, cònjuges i fills majors d’edat).

No s’han de fer obligatòriament les modificacions en tots els documents de manera immediata, ja que el Registre Civil acredita el canvi de nom i de cognoms des del mateix moment en què s’ha formalitzat. Les modificacions realitzades no han de comportar cap inconvenient quant a documents anteriors, com ara les herències, per exemple.

Normativa bàsica aplicable