Revalidació nivell B1 de valencià

Tramitació

Empleneu aquesta sol·licitud.

Adjunteu aquesta documentació segons els estudis que hàgeu realitzat.

  • Fotocòpia del DNI (en tots els casos)
  • Fotocòpia compulsada de tots els cursos del llibre d’escolaritat d’Educació General Bàsica (EGB) on conste que heu superat l’assignatura de valencià de tots els cursos; o bé un certificat del centre on vàreu cursar l'Educació General Bàsica en el qual conste que heu superat l'àrea de valencià en tots els cursos  i especificat curs per curs.
  • Fotocòpia compulsada de tots els cursos del llibre d’escolaritat de BUP on conste que heu superat l'assignatura de valencià en un mínim de tres cursos (o 3r i 4t d'ESO i 1r i 2n de Batxillerat). Obé un certificat del centre on vàreu cursar BUP i COU i on conste que heu superat l'assignatura de valencià en un mínim de tres cursos.
  • Certificat del centre on vàreu cursar Formació Professional (FP) i on conste que heu superat l’assignatura de valencià en els dos cursos del primer grau i en els dos primers cursos del segon grau.
  • Fotocòpia compulsada de tots els cursos del llibre d'escolaritat de l'ensenyament bàsic (des de 1r de Primària fins a 4t d’ESO) on conste que heu superat l'assignatura de valencià, tant en Primària com en Secundària Obligatòria, especificat curs per curs.

Opcions de presentació.

Si necessiteu ajuda per a la tramitació, adreceu-vos a nosaltres: Gabinet Municipal de Normalització Lingüística 96 553 71 21 o 96 553 71 00 ext. 1624, 1625 i 1626.

Normativa