Pla antifrau

En el context del nou marc financer pluriennal 2021-2027 l'execució del qual es projecta fins a 2030, la Comissió Europea ha proposat un nou Programa de la UE de lluita contra el Frau que serà executat per la OLAF sota la seua gestió directa.

D'aquesta forma tant el Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 (Reglament Financer) com el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resilencia, així com moltes altres disposicions normatives de la Unió en instruments de soft law europeus (Recomanacions, Comunicacions, etc) imposen l'obligació que tots els estats membres (i per tant totes les Administracions Públiques i les entitats del seu Sector Públic) que gestionen Fons Europeus vinculats al Pla de Recuperació, Transformació i Resilencia han de reforçar les seues eines de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos, de manera que es garantisca la protecció dels interessos financers de la Unió i la lluita contra el frau. El Pla de Mesures Antifrau forma part del sistema de gestió de fons europeus en la seua dimensió economicofinancera (principi de bona gestió financera).

Pla Antifrau Ajuntament d'Alcoi (pdf)

Accés al formulari per a la comunicació de fraus e irregularitats

Accés al formulari per la comunicació de fraus e irregularitats GVA