Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Dona

La igualtat d’homes i dones davant la llei i el dret a la no-discriminació per raó de sexe és un fet inqüestionable que recull la Constitució Espanyola en l’art. 14. No obstant això, la dona continua sent víctima de discriminacions, directes o indirectes, en les diferents àrees que constitueixen la societat solament pel fet de ser dona.

Segons l’art. 9.2 de la Constitució Espanyola i la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes, els poders públics són els encarregats de vetlar pel compliment de la normativa i regular les condicions bàsiques que garantisquen la igualtat de tots els espanyols i espanyoles, tot establint les mesures d’acció positiva necessàries i removent els obstacles i estereotips socials que impedisquen assolir-la, a fi de contribuir al desenvolupament econòmic de la societat.

L’Ajuntament d’Alcoi, a través de la Regidoria de la Dona i del seu Pla d’Igualtat, vol posar en marxa diferents actuacions que facen possible l’accés de la dona al seu entorn immediat de manera més igualitària. Aquestes actuacions queden plasmades en la programació anual i ofereixen a la població diferents activitats a fi d’aconseguir que la participació de la dona en la societat actual siga en igualtat de condicions i oportunitats respecte de l’home.