Estadístiques de la població

Per procedència

Per edat i sexe

Altres

Població total: 30.045 hòmens i 31.067 dones

Les estadístiques s'han obtingut del Padró Municipal d'habitants d'Alcoi, de dades corresponents a data 1 de gener de 2023, actualitzades a data 1 de desembre de 2023.