Declaració d'accessibilitat

Introducció

L'Ajuntament d'Alcoi s'ha compromés a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://www.alcoi.org, excloent els continguts incrustats provinents d'altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

 1. Falta de conformitat amb el Reial decret 1112/2018
  1. És possible que existisca algun reproductor de vídeo que no disposa d'una manera d'operació que permeta mostrar els subtítols existents [requisit número 7.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Reproducció de subtítols].
  2. Alguna pàgina incorpora reproductor de vídeo que no disposa d'una manera per a seleccionar i reproduir audiodescripcions disponibles [requisit número 7.2.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Reproducció d'audiodescripció].
  3. Alguna pàgina incorpora reproductor de vídeo que no proporciona controls per a la reproducció de subtítols i audiodescripció al mateix nivell d'interacció que la resta de controls [requisit número 7.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Controls d'usuari per a subtítols i audiodescripció].
  4. Alguns vídeos gravats poden no contindre subtítols [requisit número 9.1.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Subtítols (gravats)].
  5. Alguns vídeos pregravats en el lloc web no disposen d'audiodescripció o mitjans alternatius [requisits número 9.1.2.3 i 9.1.2.5 de la norma UNE-EN 301549:2022 Audiodescripció o mitjans alternatius (gravat)].
  6. En alguna pàgina s'ha utilitzat el color com a únic mitjà visual per a transmetre informació, indicar una acció, provocar una resposta o distingir un element visual [requisit número 9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Ús del color].
  7. En alguna pàgina s'han pogut utilitzar imatges de text en lloc de text per a transmetre informació [requisit número 9.1.4.5 de la norma UNE-EN 301549:2022 Imatges de text].
  8. De manera puntual, algun enllaç podria no tindre definit el propòsit específic de manera textual [requisit número 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022 Propòsit dels enllaços].
  9. Hi ha continguts o frases dins de la pàgina l'idioma de la qual no pot determinar-se per programa [requisit número 9.3.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Idioma de les parts].
  10. Hi ha camps d'entrada de dades amb capacitat de detecció automàtica d'errors que no identifiquen on o com es produeix aquest error [requisit número 9.3.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Identificació d'errors].
  11. De manera puntual, podria existir algun error d'entrada en algun camp/formulari del qual no es notificara a l'usuari el suggeriment per a solucionar-lo [requisit número 9.3.3.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Suggeriment quan hi ha errors].
  12. Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica [requisit número 10.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contingut no textual].
  13. En algun document, la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text [requisit número 10.1.3.1 de la UNE-EN 301549:2019 D'informació i relacions].
  14. Algun document no té definida per programa, almenys, una seqüència correcta de lectura [requisit número 10.1.3.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Seqüència significativa].
  15. Puntualment, algun document podria no tindre identificat el títol de la pàgina [requisit número 10.2.4.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Titulat de pàgines].
  16. En alguna pàgina, no s'indica el llenguatge per defecte que s'utilitza [requisit número 10.3.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Llenguatge de la pàgina].
 2. Càrrega desproporcionada
  1. No s’hi aplica.
 3. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable
  1. Poden existir arxius d'ofimàtica en pdf i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat encara que s'ha procurat que la majoria sí que els complisquen.
  2. Pot haver-hi continguts de tercers que no estiguen desenvolupats per l'Ajuntament d'Alcoi o que no estiguen sota el control d’aquest com, per exemple, arxius ofimàtics.
  3. Poden existir arxius pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.

Elaboració de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser elaborada el 19/04/2023.

El mètode emprat per a elaborar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme per l'empresa Everycode SL el dia 02/04/2023.

Última revisió de la declaració: 19/04/2023.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

Per a aquestes comunicacions té disponible aquests canals de comunicació:

D’acord amb l'article 10.2.b del RD 1112/2018, també pot presentar:

 • Una Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018.
 • Una sol·licitud d'informació accessible relativa a:
  • Continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació del RD 1112/2018, segons el que estableix l'article 3, apartat 4.
  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat perquè imposen una càrrega desproporcionada.

En la sol·licitud d'informació accessible, s'han de concretar ben clarament els fets, les raons i la petició que permeten constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

Les sol·licituds d'informació accessible i les queixes es poden presentar a través de la instància genèrica de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi, o de la resta d'opcions recollides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d'informació accessible seran rebudes i tractades pel departament responsable de cada una de les àrees establertes en el web.

Procediment de reclamació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o una queixa es desestima, si no està d'acord amb la decisió adoptada o si la resposta no compleix els requisits contemplats en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de 20 dies hàbils sense haver-ne obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada través de la instància genèrica de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi o de la resta d'opcions recollides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat de l'Ajuntament d'Alcoi.

Contingut opcional

L'Ajuntament d'Alcoi ha incorporat en el seu lloc web la plataforma d'accessibilitat web universal inSuit, un servei que millora de manera automàtica l'accessibilitat i la usabilitat de la pàgina web i la fa més accessible i inclusiva.

Per a activar la plataforma inSuit en el web de l'Ajuntament d'Alcoi, cal activar la pestanya d’inSuit inserida en el costat esquerre (EINES D'ACCESSIBILITAT).

L'usuari rebrà, mitjançant el web, les ajudes tècniques que li permetran navegar d’una manera adaptada a les seues necessitats i preferències:

 • Navegació amb teclat. Adreçada a persones invidents. Permet escoltar una locució del contingut de la pàgina i navegar amb el teclat utilitzant balises numèriques.
 • Navegació per a visió reduïda. Adreçada a persones amb visió reduïda. Permet magnificar el contingut de les pàgines, ajustar contrasts i facilitar-ne la lectura a persones amb dislèxia.
 • Comandos de veu. Adreçada a persones amb discapacitat motriu. Accés a tot el contingut de la pàgina a través de senzills comandos de veu.
 • Navegació amb sons. Adreçada a persones amb discapacitat motriu que tenen afectada la parla. Permet la navegació mitjançant l’emissió de qualsevol tipus de sons amb un escombratge de les opcions disponibles.
 • Navegació amb polsador. Adreçada a persones amb discapacitat motriu severa. Permet la navegació utilitzant qualsevol tecla del teclat com un únic polsador mitjançant un escombratge de les opcions disponibles.
 • Navegació senzilla amb botons. Adreçada a persones amb discapacitat cognitiva i persones majors. Navegació senzilla mitjançant el ratolí amb elements visuals destacats i botons virtuals.
 • Navegació senzilla amb text gran. Dirigida a persones majors o amb poques competències digitals. Navegació amb el ratolí que permet augmentar la grandària del punter, ressaltar enllaços, canviar el contrast del color, fer zoom sobre el contingut i l'estructura, canviar a una tipografia més llegible o especial per a dislèxia i botons de conversió de text a veu en el contingut textual.

Aquestes són algunes de les ajudes que permeten, a persones amb discapacitat, accedir a tota la informació publicada en qualsevol format dins del nostre web (pdf, imatges, vídeos, àudios, taules, etc.) i la possibilitat d’emplenar formularis d’una manera accessible.