Informació general

El Departament d’Economia i Hisenda té com a missió fonamental obtenir recursos econòmics per al desenvolupament de l’activitat municipal; exerceix la potestat municipal de gestionar i exigir els diferents tributs d’àmbit local, així com la de determinar les diferents operacions de crèdit o altres instruments financers que el regidor delegat li assigne en col·laboració amb la Tresoreria municipal.

Períodes de pagament.

Calendari del contribuent

Pagaments per Internet.

Si vosté té en poder seu la liquidació de qualsevol tribut en període voluntari, multes de trànsit sense reducció, o bé la notificació en període executiu (constrenyiment– embargament), pot efectuar-ne el pagament a través d’Internet en les entitats col·laboradores següents.

Pagament en oficines, caixers i banca electrònica, segons la seua operativa:

També en el següent enllaç:  https://sedeelectronica.alcoi.org/pagos

Banners