Notícies

Publicada el dia 27/12/2023

Alcoi ja té homologats tres plans municipals enfront de diferents riscos

Els tres plans són enfront del risc d'Incendis Forestals, inundacions i risc sísmic i se sumen al Pla territorial municipal enfront de les Emergències que va ser homologat en 2020.

Plans homologats riscos Alcoi

Alcoi ja compta amb 3 plans homologats contra diferents riscos que se sumen al Pla territorial municipal enfront de les Emergències que va ser homologat en 2020. El ple de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, presidit pel secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, Javier Montero, va homologar 124 nous plans municipals enfront d'emergències.

Aquests Plans van ser aprovats pel ple municipal al 14 juliol del present any amb el vot a favor de tota la corporació 22, excepte els 3 representants de Vox que van votar en contra. Concretament per a la nostra ciutat han sigut homologats els següents plans: Pla d'Actuació Municipal enfront del risc d'Incendis Forestals, Pla d'Actuació Municipal davant el risc d'inundacions i Pla d'Actuació Municipal enfront del Risc Sísmic.

Aquests plans són estudis específics sobre cadascun dels riscos esmentats i en ells entre altres coses es determina les zones de risc, vies d'accés, logística municipal existent així com els procediments a seguir en cas que ocórrega una emergència relacionada aquests plans. Comptar amb aquests documents suposa, a més de complir amb una obligació legal, dotar-se d'eines molt útils per a coordinar les actuacions i efectius de la manera més eficient davant aquesta mena de situacions.

Per a l'elaboració tècnica del Pla d'Actuació Municipal enfront del risc d'Inundacions es contracte l'empresa Intel·ligència Climàtica composta per geògrafs formats en la Universitat d'Alacant.

L'apartat tècnic especifique del Pla d'Actuació Municipal enfront del risc sísmic va ser realitzat per la Universitat d'Alacant sota la direcció del Doctor en ciències físiques, Sergio Molina Palacios.

Els apartats estructurals i d'operativitat així com el Pla d'Actuació Municipal enfront del risc d'Incendis Forestals ha sigut dut a terme íntegrament pels components del Departament Municipal d'emergències i Protecció Civil.

“En primer lloc, vull agrair tot el treball fet pel personal tècnic municipal que ha treballat per a l'elaboració d'aquests plans i que al llarg dels 365 dies de l'any treballen perquè tinguem una ciutat més segura. Amb aquests plans tenim, entre altres coses, un protocol clar d'actuació per a previndre i actuar en diferents situacions que puguen sorgir”, ha indicat el regidor de Seguretat, Raül Llopis.

NORMATIVA

Aquests plans cal ressaltar que s'han dut a terme segons la legislació vigent, en concret la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de protecció civil i gestió d'emergències, que en el seu títol I, capítol II, regula les competències de les administracions locals en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, establint en l'article la competència dels municipis en l'elaboració i aprovació del pla territorial municipal enfront d'emergències i els plans d'actuació municipal enfront de riscos concrets que els afecten.

Aquesta normativa també estableix que correspon a la Conselleria competent en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, desenvolupar i coordinar la política i els programes en matèria de protecció civil i gestió d'emergències, segons les directrius emanades del Consell de la Generalitat.

Finalment, la disposició addicional de la llei estableix els terminis per a l'elaboració i aprovació per part dels municipis del seu Pla Territorial Municipal Enfront d'Emergències (PTM) i els seus Plans d'Actuació Municipal (PAM) enfront dels riscos concrets que els afecten. L'obligatorietat en l'elaboració dels plans territorials municipals.