Urbanisme

TRANSPARENCIA URBANISME

LEGISLACIÓ VIGENT

Legislació vigent en matèria urbanística

PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Plà General Vigent

Plans en tramitació

Plans de desenvolupament aprovats

EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT

Actuacions de transformació urbanística

Gestió dels intruments de planejament (Reparcelacions)

Execució de la urbanització

LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS

Llicències urbanístiques

Declaracions responsables d'obra

Llicències de segregacions i parcel·lacions

Llicèncias per a rases i pals

Llicències de guals

Informes i certificacions

DISCIPLINA URBANÍSTICA

Ordres d'execució de conservació i rehabilitació

Edificis declarats en situació de ruïna legal

Expedients de restauració de la legalitat urbanística

CONVENIS URBANÍSTICS

Convenis Urbanístics 

SUBVENCIONS

Subvencions

EINES DE CONSULTA URBANÍSTICA