Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Planejament - Arquitectura

2018 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA SOBRE LA COMPATIBILITAT DE DETERMINADES CLASSES D'ÚS DOTACIONAL AMB L'ÚS INDUSTRIAL

2018 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU EN L’ILLA COMPRESA ENTRE ELS CARRERS SALVADORS ALLENDE, AGRES, VISTABELLA I TIBI I ELS ARTICLES 350, 469 I 473 DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA

2018 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DE MILLORA RESIDENCIAL EL CASTELLAR I DE L’ESTUDI DE DETALL DE LA EA DEL DIT SECTOR.

2018 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA SOBRE LA COMPATIBILITAT DE DETERMINADES CLASSES D'ÚS DOTACIONAL AMB L'ÚS INDUSTRIAL

2016 MODIFICACIÓ DE DETERMINATS ARTICLES DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA DEL PGOU D'ALCOI: ALTURA MÍNIMA DE L'EDIFICACIÓ I COMPATIBILITAT DE L’ÚS DOTACIONAL AMB L'ÚS INDUSTRIAL.

2015 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O.U. PER A GENERAR UNA INTERSECCIÓ VIÀRIA EN EL PASSEIG D’OVIDI MONTLLOR

2013 PLA DE REFORMA INTERIOR (REFÓS) DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ NÚM. 1 DEL PRI DE SOLYCAM

2011 MODIFICACIÓ DE DETERMINATS PARÀMETRES URBANÍSTICS DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA D'ALCOI EN L’ILLA QUE DÓNA ALS CARRERS ESPRONCEDA, VÍCTOR ESPINÓS, SANTA ROSA, MESTRE. ESPÍ I PONT DE SANT ROC

2011 ESTUDI DE DETALL DE L’ILLA COMPRESA ENTRE ELS CARRERS DEL BISBE ORBERA, PONT DE SANT JAUME I VIAL DE NOVA OBERTURA

2011 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA D'ALCOI RELATIVA A LES URBANITZACIONS DE SÒL URBÀ: ART. 253 I 502

2011 MODIFICACIÓ DE LA CLASSE D'ÚS DE SÒL DOTACIONAL SITUAT EN EL CANTÓ DE L'AV. HISPANITAT I EL CARRER SANT JOAN BOSCO

2010 PROPOSTA DE CANVI DE CLASSE D'ÚS DOTACIONAL PÚBLIC D'UNA PARCEL·LA SITUADA EN EL CARRER BARRANC DEL CINT

2010 ESTUDI DE DETALL PER A L'ORDENACIÓ DE VOLUMS DELS SOLARS DE DOS ILLES COMPRESES ENTRE ELS CARRERS ALBERRI, MONTDUVER, ASSEGADOR I MONTCABRER EN EL BARRI DE BATOI

2010 PLA ESPECIAL DE RESERVA DEL NOU PONT SOBRE EL RIU SERPIS ENTRE LA ZONA NORD I EL PARC DEL VIADUCTE.

2010 PLA ESPECIAL DE RESERVA DE SÒL DOTACIONAL I DE DEFINICIÓ D'INFRAESTRUCTURES EN L'ÀMBIT PRÒXIM AL CAMPUS D'ALCOI DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA.

2010 MODIFICACIÓ DE L’ESTUDI DE DETALL DEL CARRER DOÑA AMÀLIA, CARRER EN PROJECTE I ACCÉS A GARATGES DE DOÑA AMÀLIA, 44.

2010 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O.U. EN L’ILLA COMPRESA ENTRE ELS CARRERS GABRIEL MIRÓ, JUAN GIL ALBERT, MOSSEN VICENT ALBORS I SEVERINO ALBARRACÍN.

2009 MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 312.5 DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA DEL VIGENT PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA D'ALCOI

2009 MODIFICACIÓ DE DETERMINATS PARÀMETRES URBANÍSTICS DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA D'ALCOI RELATIUS A L'ÀMBIT DEL BARRANQUET DE SOLER

2009 MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG D'EDIFICIS D'INTERÉS DEL P.G.O.U. D'ALCOI PER A L'EDIFICI CENTRAL DE LA CAM.

2009 PLA ESPECIAL DE RESERVA DEL PONT SOBRE BARRANC DE TRENCACAPS O PONT URBÀ ENTRE ELS BARRIS DE BATOI I SANTA ROSA

2009 ESTUDI DE DETALL PER A ORDENACIÓ DE VOLUMS EN ELS SOLARS COMPRESOS ENTRE ELS CARRERS BANYERES DE MARIOLA, CASTELLAR, SERRELLA I SOTARRONI, EN EL BARRI DE BATOI

2008 MODIFICACIÓ DE DETERMINATS ARTICLES DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA DEL P.G.O.U. D'ALCOI, RELATIUS A L'ALTURA MÀXIMA DE L'EDIFICACIÓ EN SÒL INDUSTRIAL

2008 HOMOGOLACIÓ SECTORIAL I PRI DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ NÚM. 12 (LA SALLE)

2008 ESTUDI DE DETALL DE LA PARCEL·LA P-107 DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR 1 DEL SUNP-4 EL SARGENTO

2008 ESTUDI DE DETALL DEL CARRER BALMES, CARRER ISABEL LA CATÒLICA, PONT DE SANT JORDI I BARRANC DE RIQUER

2008 ESTUDI DE DETALL PER A REORDENACIÓ DE VOLUMS DEL SOLAR ANTIC DE HARINAS BUFORT, EN AVDA. JUAN GIL ALBERT, C/. LLUÍS VIVES I C/. AUSIÀS MARCH PER A OBERTURA DEL VIAL PROLONGACIÓ DEL CARRER TARRASA

2007 ESTUDI DE DETALL DELS CARRERS BISBE ORBERA I EL TERRER

2007 MODIFICACIÓ DE DETERMINATS ARTICLES DE LA NORMATIVA DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA D'ALCOI RELATIUS A ZONES VERDES

2007 HOMOGOLACIO SECTORIAL I PRI DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ NÚM. 7

2007 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA D'ALCOI SOBRE ELS ANTICS TERRENYS PROPIETAT DE MANUFACTURAS DE ESTAMBRE EN LA C/. BALMES

2007 HOMOLOGACIÓ MODIFICATIVA I PLANS PARCIALS DE MILLORA DE CADA UN DELS SECTORS ESTE I OEST DE L’ÀREA SUNP-2 COTES ALTES

2007 ESTUDI DE DETALL DE L’ILLA DEL PLA PARCIAL RESIDENCIAL DE MILLORA "EL CASTELLAR"

2007 MODIFICACIÓ PUNTUAL SOBRE L’ILLA COMPRESA ENTRE ELS CARRERS OLIVER, BENIMARFULL, MESTRE J. RIBERA MONTES I METGE MANUEL RODRÍGUEZ

2006 MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 483 I 484 DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA DEL P.G.O.U. ORDENANÇA DE ZONES ESPECIALS, ZONES CB (C. BAIXES) I LB (LA BENIATA).

2006 ESTUDI DE DETALL DE L’ILLA ENTRE ELS CARRERS LA LLIBERTAT, G. CASASEMPERE, JOAN DE JOANES, MESTRE J. RIBERA MONTES I PTOR. NAVARRETE.

2006 ESTUDI DE DETALL DELS SOLARS QUE DONEN ALS CARRERS CAVALLER MERITA, EL CAMÍ I L'AV. D'ELX I SITUATS EN L'INTERIOR DE L’ILLA QUE OCUPA EL PARC DE CANTAGALLET

2005 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU EN EL CARRER SANT TERESA JORNET I VIAL DE NOVA OBERTURA

2005 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA DE SÒL NO URBANITZABLE DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA

2005 PLA PARCIAL "SOLANA 1"

2005 PLA DE REFORMA INTERIOR MODIFICATIU DEL SECTOR I DEL NUCLI ANTIC D'ALCOI, DELIMITANT EN L'ANTERIOR UNITAT D'EXECUCIÓ 1, DOS UNITATS D'EXECUCIÓ UE-1A I UE-1B

2005 HOMOLOGACIÓ DELS SECTORS SOLANA D'ALCOI (REFÓS)

2004 HOMOLOGACIÓ I PLA DE REFORMA INTERIOR DE MILLORA DE LA U.E. ACCÉS NORD DEL PGOU

2004 HOMOLOGACIÓ SUNP-4 (SECTORS,1,2 I 3) I PLA PARCIAL DEL SECTOR 1 SARGENTO

2004 HOMOLOGACIÓ MODIFICATIVA , P.P. DE MILLORA, INDUSTRIAL I RESIDENCIAL DE "EL CASTELLAR"- PDA. RIQUER ALT

2004 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR S.U.P.-1 "POLÍGON INDUSTRIAL SUD"

2004 PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DE L’EDIFICI DE L'ANTIC ESCORXADOR MUNICIPAL

2004 PLAN PARCIAL DE MEJORA DE LA UNIDAD de EJECUCIÓN ÚNICA DEL SECTOR 2 DEL DESARROLLO DEL SUNP-1 LLOMETES

2003 ESTUDI DE DETALL PER A ORDENACIÓ DE LA PARCEL·LA G-15 B POLÍGON COTES BAIXES

2003 PLA DE REFORMA INTERIOR MODIFICAT DE L'ESTACIÓ FERROVIÀRIA RENFE.

2003 HOMOLOGACIÓ I PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DE TOTA L'ÀREA DEL NUCLI ANTIC, PLA DE REFORMA INTERIOR DEL SECTOR 1

2002 HOMOLOGACIÓ I PLA PARCIAL DE MILLORA “EL CLÉRIGO”

2002 MODIFICACIÓ PGOU I MODIFICACIÓ DE LA CATALOGACIÓ DE PARCEL·LA I EDIFICI SITUAT EN C/. COLON (EDIFICI IBERDROLA)

2002 MODIFICACIÓ PUNTUAL. PGOU EN C/. GONZALO BARRACHINA

2002 PLA ESPECIAL DE L'ANTIGA EXPLANACIÓ DEL FERROCARRIL ( TRAMS 2 )

2002 ESTUDI DE DETALL DE L’ILLA COMPRESA ENTRE ELS CARRERS DOCTOR GUERAU, MARE DE DÉU DELS LLIRIS I EL CAMI

2002 MODIF. PGOU TERRENYS EN EL PARC DEL ROMERAL PER A AMPLIACIÓ COL·LEGI PÚBLIC EL ROMERAL

2002 MODIF. PGOU PER A ADAPTAR VIALS A LA TOPOGRAFIA DEL TERRENY EN ELS POLÍGONS DE LA BENIATA I SANT BENET

2001 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL CATÀTEG DE BÉNS D'INTERÉS DEL MUNICIPI D'ALCOI, PER A LA DESCATALOGACIÓ DE L'EDIFICI DE L'ANTIC QUARTEL DE L'EXÈRCIT, DENOMINAT "CUARTEL DE INFANTERÍA", SITUAT EN C/. ALZAMORA

2001 ESTUDI DE DETALL EN CARRERS VALÈNCIA, ARQUEÒLEG CAMIL VISEDO, PROFESSOR SIMÓ ALÒS I TOMÀS LLÀCER

2001 MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES REGULADORES DEL PLA PARCIAL DEL POLÍGON INDUSTRIAL SUD

2001 PLA PARCIAL DEL SECTOR 2 DEL DESENVOLUPAMENT DEL SUNP-1 LLOMETES

2001 MODIFICACIÓ PGOU EN TERRENYS SITUATS EN EL POL. IND. COTES BAIXES PER A AMPLIACIÓ INSTITUT FORMACIÓ PROFESSIONAL

2000 PLA PARCIAL DEL SECTOR SUP-2 POLÍGON INDUSTRIAL COTES ALTES.

2000 MODIF. PGOU NORMATIVA URBANÍSTICA CONSTRUCCIÓ GARATGES I APARCAMENTS PER A VEHICLES

2000 ESTUDI DE DETALL DE L’ILLA SITUADA ENTRE ELS CARRERS ISABEL II, CAMÍ DE LA MURTERA I OLIVER

2000 MODIFICACIÓ APARTAT 4.3.6 ORDENANCES REGULADORES, CONDICIONS D'EDIFICABILITAT/2000 PLA PARCIAL SECTOR 1 LLOMETES

2000 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU TERRENYS EN C/ FILA VERDS I C/ FILA NAVARRESOS (LB "LA BENIATA")

2000 MODIFICACIÓ PUNTUAL PGOU " QUE DÓNA A C/ PERÚ (VAGUADA)"

2000 ESTUDI DE DETALL DE L’ILLA SITUADA ENTRE ELS CARRERS VALÈNCIA, C/B DEL POLÍGON DE COTES BAIXES I C/. AUSIÀS MARCH

1999 ESTUDI DE DETALL DE L’ILLA QUE DÓNA AL CARRER ISABEL LA CATÒLICA, EXPLANACIÓ FFCC ( C/. ESCULTOR PERESEJO I RECONQUISTA) I C/ 5 I 8 DEL SECTOR 1 DEL DESENVOLUPAMENT DEL SUNP-1 (LLOMETES)

1998 HOMOLOGACIÓ DEL SECTOR 1 LLOMETES I PLA PARCIAL

1997 MODIF. PGOU "RECALIFICACIÓ D'UNA PART DE L’ILLA DELIMITADA C/ESPRONCEDA-CID-S.ISIDRE I l'ALAMEDA (COL·LEGI DE SANT ROC).

1997 PLA PARCIAL D'ORDENACIÓ EN SECTOR SUP-1 POLÍGON INDUSTRIAL SUD

1997 ESTUDI DE DETALL DE TERRENYS EN EL CARRER SANTA LLÚCIA

1997 ESTUDI DE DETALL D'UNS SOLARS SITUATS EN C/. DOÑA AMÀLIA

1996 ESTUDI DE DETALL DEL C/. TIRANT LO BLANC CANTÓ C/. DOS DE MAIG AMB C/. VALÈNCIA

1996 ESTUDI DE DETALL DEL SOLAR SITUAT EN ELS CARRERS PERIODISTA JULI PUIG, PARE POVEDA, AV. D'ANDALUSIA I ESCULTOR RIDAURA

1996 ESTUDI DE DETALL DE L’ILLA COMPRESA ENTRE EL CARRER PERÚ, LA SALLE I CARRERS EN PROJECTE

1996 ESTUDI DE DETALL DE L’ILLA QUE DÓNA ALS CARRERS BENIMARFULL, PINTOR LAPORTA I CAMÍ VELL DE BATOI

1995 PLA ESPECIAL DEL BARADELLO

1995 ESTUDI DE DETALL SOBRE LA PARCEL·LA SITUADA ENTRE ELS CARRERS AZORIN I SANT ANTONI ABAD

1995 ESTUDI DE DETALL D'ORDENACIÓ DE VOLUMS DE L’ILLA ENTRE C/. MARE DE DÉU DEL PILAR I CARRETERA LA RIBA

1995 MODIFICACIÓ D'ORDENANÇA REGULADORA DEL PLA PARCIAL COTES BAIXES

1994 ESTUDI DE DETALL DE L’ILLA ENTRE EL CARRER PERÚ I CARRERS EN PROJECTE

1992 ESTUDI DE DETALL DE L’ILLA SITUADA ENTRE C/. VALÈNCIA I ACCÉS AL POL. COTES BAIXES

1992 ESTUDI DE DETALL EN L’ILLA QUE DÓNA ALS CARRERS METGE MANUEL RODRIGUEZ, OLIVER, BENIMARFULL I PINTOR LAPORTA

1992 ESTUDI DE DETALL EN AVINGUDA DE LA HISPANITAT (RESIDENCIAL MIRASIERRA)

1991 REFORMA PER A L'ESTUDI DE DETALL PER A ORDENACIÓ DE VOLUMS EN PARCEL·LES NÚM. 5,7,9, 11 I 13 DE LA C/G DEL POL. IND. COTES BAIXES

1991 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA D'ALCOI, EN L’ILLA COMPRESA ENTRE ELS CARRERS ESPRONCEDA, CID, SANT ISIDRE I L’ALAMEDA (COL·LEGI DE SANT ROC).

1991 ESTUDI DE DETALL EN PARCEL·LA NÚM. 1, CARRER G DEL POLÍGON IND. DE COTES BAIXES.

1990 ESTUDI DE DETALL DE C/. SANTA ROSA - PONT FERNANDO REIG