Serveis Econòmics, Contractació i Recursos Humans

Hi ha diferents regidories que, si bé no tenen tanta transcendència pública, sí que fan una tasca fonamental a fi que la resta de departaments puguen desenvolupar les seues activitats per a donar solucions a la ciutadania. Són àrees de règim intern, amb un marcat caràcter transversal, com ara Secretaria, Contractació o Recursos Humans. També trobem ací el Departament d'Economia i Hisenda, que exerceix la potestat municipal de gestionar i exigir els diferents tributs d'àmbit local, així com la de determinar les diferents operacions de crèdit o altres instruments financers en col·laboració amb la Tresoreria Municipal.