Esports

Està en: Àrees > Esports > Notícies

Bases convocatòria concessió ajudes a esportistes no professionals d'Alcoi durant l'any 2021

Publicada el dia 19/10/2021

S'ha publicat en el BOP extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de 14 d'octubre, pel qual s'aproven les bases de la convocatòria d'ajudes a esportistes no professionals d'Alcoi durant l'any 2021.

Les sol·licituds es realitzaran mitjançant instància dirigida al Sr. Alcalde-President i es presentaran en la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi, (apartat Subvencions de concurrència competitiva d'Esports), en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a partir del següent al de la publicació de les Bases en el Butlletí Oficial de la província i fins al 27 d'octubre de 2021.

Bases convocatòria (pdf)

Documents a presentar:

Acord Junta Govern Local de concessió d'ajudes (pdf)

Resum concessió ajudes (pdf)