Innovació

Està en: Àrees > Innov. i Noves Tecnologies

PROGRAMA PER A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC QUE LA COVID-19 ESTÀ PROVOCANT EN L’ACTIVITAT EMPRESARIAL, MITJANÇANT L’ATORGAMENT D'AJUDES PER A FER FRONT A LES DESPESES DE LLOGUER DE LOCAL DE NEGOCI I DESPESES D’INTERESSOS DE PRÉSTECS D’ADQUISICIÓ DE LOCAL DE NEGOCI. ANY 2020.

Agora-alcoi        logo_ayuntamiento         diputacion-alicante-logo

Banner Programa d'Ajudes Extraordinàries Dipu REACTIVA ALCOI 2020 VLC

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Per a poder omplir correctament els formularis, cal utilitzar l'última versió d'Adobe Acrobat Reader DC.

https://get.adobe.com/es/reader/

Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi, TRÀMITS, i a l'Oficina de Registre de Documents de l'Ajuntament d'Alcoi.


OBJETE DEL PROGRAMA

L’objecte d’aquesta convocatòria és minimitzar l’impacte econòmic que la COVID-19 està representant sobre pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i altres col·lectius professionals subjectes a mutualitats, de la ciutat d’Alcoi, per a contribuir al compliment de les seues obligacions empresarials, manteniment de l’activitat i, com a conseqüència, l’ocupació.


CRÈDIT PRESSUPOSTARI

La quantia destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a un import total de 186.553,00 €, que la Diputació Provincial d'Alacant ha assignat a aquest municipi, a l'empara de la concessió d'una subvenció nominativa per a minimitzar l'impacte econòmic del COVID-19 sobre pimes, micropimes, autònoms i professionals, i que es troba consignada en l'aplicació 06433.23102.47910, SUBV. MIN. IMPACT. ECON. COVID19PYMES.


QUANTIA DE LES AJUDES

Es concedirà una quantitat fixa de 1.000,00 €, per empresa (pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats), que complisquen els requisits següents:

L’Ajuntament d’Alcoi concedeix aquest import en concepte de les despeses següents que puga tindre la persona beneficiària, que hauran d’estar compresos entre l’1 de març de 2020 fins a l’últim dia del termini per a la presentació de la sol·licitud a l’Ajuntament:

- El lloguer mensual del local de negoci, justificat mitjançant contracte d’arrendament en vigor i justificant del pagament de les mensualitats corresponents, havent de figurar com a arrendatària la persona física/jurídica sol·licitant de l’ajuda (No s’admeten justificants de pagaments en metàl·lic, imprescindible justificant de pagament bancari). En cap cas l’import de l’ajuda podrà ser superior a les despeses justificades, adaptant-se la quantia de l’ajuda, si és el cas, al dit import. El IVA i la resta d'impostos i taxes no són conceptes subvencionables.

- Les despeses d'interessos de préstecs d’adquisició del local de negoci, justificat mitjançant contracte de préstec i justificant de pagament bancari, havent de figurar com a titular del préstec la persona física/jurídica sol·licitant de l’ajuda. En cap cas l’import de l’ajuda podrà ser superior a les despeses justificades, adaptant-se la quantia de l’ajuda, si és el cas, al dit import. El IVA i la resta d'impostos i taxes no són conceptes subvencionables.

En cas que el nombre de sol·licituds amb dret a l’ajuda superara l’import total del crèdit pressupostari, es realitzarà un prorrateig entre totes aquestes.


REQUISITS PER A SER PERSONA O EMPRESA BENEFICIÀRIA

 1. Podran sol·licitar aquesta subvenció aquelles empreses (pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats) que complisquen els requisits següents:

  - Haver suspés l’activitat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantindre l’activitat, haver reduït almenys en un 50% la mitjana de la facturació dels mesos d'abril i maig de 2020, respecte de la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma. Quan la persona sol·licitant no porte d’alta els 6 mesos naturals exigits per a acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d’activitat. Aquest requisit es justificarà mitjançant declaració responsable que vindrà inclosa en la instància presentada juntament amb la documentació requerida.

  - Que l’activitat afectada pel tancament de l’establiment decretat per l’estat d’alarma no s’haja vist compensada per l’increment de la facturació mitjançant un increment del volum de negoci en línia o telefònic de la persona sol·licitant.

 2. Que estiguen donades d’alta en el règim de la Seguretat Social o en la Mútua professional corresponent i en el Cens d’Obligats Tributaris en el moment de la presentació de la instància, així com que mantinguen la dita situació fins a 6 mesos després de la data de la sol·licitud d’aquestes ajudes, si és el cas.

 3. Que el local d’exercici de l’activitat es trobe en el terme municipal d’Alcoi.

 4. No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies recollides en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i, en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT), Autonòmica, amb la Tresoreria municipal i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). Aquest requisit ha de complir-se des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data de pagament de la subvenció, si és el cas.

 5. Haver justificat qualsevol subvenció que li haja sigut concedida amb anterioritat per l’Ajuntament d'Alcoi, sempre que haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

 6. En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb poders suficients per a complir les obligacions que corresponen a l’agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes que preveu l’article 11.3 LGS, l’agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre’s fins que transcórrega el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 LGS.

 7. Queden excloses les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre i el personal autònom col·laborador.

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR

1. La sol·licitud normalitzada haurà d'estar firmada per la persona interessada o el seu representant legal i ha d’acompanyar-se obligatòriament de la documentació següent:

A.- En cas de persona física:

En cas que hagueren presentat documentació al PROGRAMA REACTIVA ALCOI, només hauran d’acompanyar a la sol·licitud la documentació següent:

B.- En cas de persones jurídiques, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica:

En cas que hagueren presentat documentació al PROGRAMA REACTIVA ALCOI, només hauran d'acompanyar a la sol·licitud la documentació següent:

En el supòsit que l’empresa (pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats), que realitze la sol·licitud de subvenció tinguera concedit un ajornament/fraccionament de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària o amb la Tresoreria Municipal, haurà de presentar amb la sol·licitud, la resolució de concessió d’aquest juntament amb l’últim certificat de no tindre deutes posteriors a la concessió de l’ajornament.

2. Declaració Responsable firmada per la persona interessada o representant legal de la persona o entitat sol·licitant que contindrà el pronunciament exprés sobre:


OBLIGACIONS DE LES PERSONES I ENTITATS BENEFICIÀRIES

Són obligacions de les beneficiàries:


JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES

La justificació de les ajudes es realitza amb la presentació de la documentació que s’acompanya a la sol·licitud, que comprén el contracte de lloguer o préstec hipotecari del local afecte a l’activitat econòmica, i justificants bancaris dels pagaments del lloguer mensual i dels interessos afectes al préstec per adquisició del local, i la declaració responsable que conté el compromís de mantindre l’activitat empresarial durant 6 mesos, com a mínim, a partir de l’endemà de la presentació de la sol·licitud de la subvenció.


PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

 1. El pagament d’aquestes subvencions es realitzarà en un pagament únic per la totalitat de l’import concedit, mitjançant transferència bancària, a partir de la data de la resolució de concessió, sense que siga necessària la constitució de garanties.

 2. En cas d’incompliment de les obligacions, si és el cas, detallades en aquesta convocatòria, el Servei Gestor iniciarà d’ofici expedient administratiu que, amb audiència prèvia a la persona interessada, proposarà a l’òrgan que va concedir la subvenció la iniciació de procediment de reintegrament dels fons no justificats, juntament amb la liquidació dels interessos de demora corresponents.

NOTIFICACIÓ

En el tauler d’edictes de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi.


CONTACTE PER A RESOLUCIÓ DE DUBTES

Contacte Reactiva Dipu VLC

PREGUNTES FREQÜENTS

 1. Si he demanat una altra subvenció, puc optar a les ajudes del Programa per a minimitzar l’impacte econòmic que la COVID-19 està ocasionant en l’activitat empresarial, any 2020? 
  Les ajudes del Programa per a minimitzar l’impacte econòmic que la COVID-19 està ocasionant en l’activitat empresarial no és incompatible amb altres; no obstant això, si ha sol·licitat una altra subvenció de caràcter autonòmic o nacional, haurà de consultar les bases d’aquesta per a veure si aquella té incompatibilitat.

  Se li avança que si ha sol·licitat l’ajuda aprovada pel Decret 44/2020, de 3 d’abril, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores de concessió directa d’ajudes urgents a persones treballadores en règim d'autònom afectades per la Covid-19, tinga en compte que aquesta sí que és incompatible amb l’ajuda Reactiva Alcoi 2020.

 2. En cas que se'm concediren diverses ajudes i foren incompatibles, què hi faig?
  Haurà d’informar l’Ajuntament de la situació i decidir amb quina es quedaria.

  Si l’Ajuntament li haguera abonat l’import de l’ajuda, en el cas de renunciar a aquesta, hauria de tornar l’import amb els interessos, tal com apareix en el punt 6 de les bases del Programa per a minimitzar l’impacte econòmic que la COVID-19 està provocant en l’activitat empresarial, any 2020, referit a la Llei 38/2003, 17 de novembre, General de Subvencions.

 3. Quins serien els negocis afectats pel tancament? 
  Els negocis afectats pel tancament són tots, excepte els mencionats en l’article 10 del RD 463/2020 de 14 de març.

 4. Si no tinc treballadors, puc accedir a les ajudes?
  Sí, tant si ets persona física (autònom), persona jurídica (S.L.), comunitat de béns, societat civil o una altra entitat econòmica sense personalitat jurídica legalment constituïda que exercisca una activitat econòmica, pots accedir a les ajudes.

 5. Es pot usar altres formularis diferents dels que acompanyen les bases? 
  No. És imprescindible utilitzar els formularis que acompanyen les bases. La seua no-presentació donarà lloc a l’esmena posterior.

 6. Puc esmenar dins del termini de sol·licitud?
  Sí. Per a això haurà de dirigir-se a la Seu Electrònica → tràmits d'interés → aportació requerida → adjuntar la documentació que vulga aportar, o bé presentar-los a l’Oficina de Registre de Documents de l’Ajuntament d'Alcoi.

 7. La fitxa de manteniment de tercers ha d’anar segellada pel banc?
  Sí, ha d'anar segellada i firmada, de conformitat amb l’annex 3 de les bases de la convocatòria. No obstant això, si la fitxa ja consta en la nostra base de dades, no cal que l’aporte, indique-ho i ho verificarem.

 8. La presentació de la sol·licitud ha de ser telemàtica?
  Es pot presentar de forma telemàtica en el següent enllaç:
 

O de forma presencial en el Registre de Documents de l'Ajuntament d'Alcoi.