Inscripció a Oposicions

Com sol·licitar-ho:

Presentant la sol·licitud durant el termini estipulat, juntament amb la justificació de l’abonament de les taxes o de la seua exempció, a l’Ajuntament d’Alcoi.

On adreçar-se:

Pot presentar la sol·licitud:

  • En la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi. (àmbit a escollir: Personal i Ocupació)
  • En el Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Alcoi / Oficina d’Atenció al Ciutadà.
  • Per correu certificat, presentant en una oficina de Correus el sobre obert perquè segellen la sol·licitud i també la seua fotocòpia que, una vegada segellada, serveix de resguard. Es tanca el sobre amb la sol·licitud original firmada i segellada, juntament amb la documentació addicional requerida, si és el cas. La data de segellat en Correus (de la instància, no del sobre) serà la que es considere com a data de registre de la sol·licitud.
  • A més de les formes indicades, les sol·licituds podran presentar-se en la resta de llocs indicats en l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Es fa constar que no seran vàlides les sol·licituds realitzades per mitjà de fax o correu electrònic.

Quan sol·licitar-ho:

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de cada convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.

ATENCIÓ: NO S'ADMITIRAN SOL.LICITUDS PRESENTADES ABANS O DESPRÉS DEL TERMINI ESTABLERT PER A CADA CONVOCATÒRIA. COMPROBE LES DATES DE PRESENTACIÓ.

Què presentar:

Per a participar en el procés selectiu, l’aspirant haurà de presentar la seua sol·licitud, a la qual haurà d’adjuntar els documents següents:

  • Resguard justificatiu d’haver pagat els drets d’examen o justificació de la seua exempció per mitjà del reconeixement de minusvalidesa o certificat de l’Oficina d’Ocupació en què conste que es troba inscrit com a demandant d’ocupació i que no percep cap prestació econòmica.
  • Declaració expressa i formal que es tenen tots i cada un dels requisits de la convocatòria, referits sempre a la data d’expiració del termini de presentació de sol·licituds (vegeu model de sol·licitud (pdf)).
  • En cas que el procés selectiu siga per concurs o concurs-oposició, hauran d’adjuntar-se tots els documents acreditatius dels mèrits al·legats, si així ho reflecteixen les bases específiques.
  • Per a presentar-se a torns de minusvalidesa, haurà d’adjuntar-se també un reconeixement del mateix certificat per part del Centre d’Orientació, Diagnòstic i Tractament dels Serveis Socials de la Conselleria de Benestar Social, que acredite tenir una discapacitat amb un grau igual o superior al 33%.

Inf. complementària:

Més informació al Departament de Personal, telèfon 96 553 71 04.

Normativa:

Banners