Obligacions dels propietaris

Quines són les obligacions bàsiques dels propietaris dels animals de companyia?

D’acord amb les ordenances municipals vigents, algunes de les obligacions dels propietaris d’animals de companyia són:

 • Els propietaris d’animals, que segons la legislació vigent així ho determine i sota el consell del seu veterinari de professió lliure, tindran, si és el cas, l’obligació d’identificar-los per mitjà de la implantació d’un transponder, o forma que corresponga com a tatuatge, crotal, etc., excepte si és considerat potencialment perillós i en este cas serà de 15 dies des de la seua adquisició.

 • Els propietaris dels animals de companyia hauran d’obtindre en el seu veterinari de professió lliure la cartilla sanitària corresponent a l’espècie del seu animal, així com totes les vacunes que siguen preceptives i han d’acudir amb esta documentació a les dependències de Sanitat per a procedir al cens de l’animal en el Registre d’animals de companyia o d’animals potencialment perillosos.

  L’obligatorietat d’identificació dels animals de companyia segons la seua espècie comprendrà a tots aquells que fins i tot siguen reglamentats per legislació posterior, havent de realitzar el Cens de l’animal quan procedisca.

 • El propietari o posseïdor d’un animal tindrà l’obligació de mantindre'l en bones condicions higienicosanitàries, albergar-los en instal·lacions adequades i haurà de realitzar qualsevol tractament preventiu declarat obligatori. Així mateix, estarà obligat a declarar al facultatiu sanitari competent, tan ràpidament com siga possible l’existència de qualsevol símptoma que denotara l’existència d’una malaltia contagiosa o transmissible a l’home.

  En qualsevol cas que es decidisca per l’autoritat competent que no és tolerable la tinença d’animals en una vivenda o local, els amos d’estos hauran d’adoptar quantes mesures estimen pertinents.

  La tinença d’animals de companyia en habitatges urbans, ja es destinen a residència habitual o no, ja s’ubiquen en zones urbanes, urbanitzables o no urbanitzables, queda condicionada a un allotjament adequat que permeta una òptima ventilació, il·luminació i mobilitat, a no atemptar contra la higiene i la salut pública i que no causen molèsties als veïns, sense que el nombre d’animals puga servir de causa o justificació.Quan el nombre d’animals puga ser objecte de molèsties al veïnat, davant del requeriment d’alguna de les parts, serà estipulat el mateix d’acord a l’informe emés per l’organisme o servici que corresponga.

  En el cas dels èquids, s'ha  de comptar amb les condicions necessàries, així com la ubicació que corresponga i tota la documentació que siga necessària per a la seua tinença, inclòs el Registre en el Cens Municipal.

  En qualsevol cas que es determine per la autoritat competent que no és tolerable l’estada d’un animal en una habitatge, local…, els posseïdors/propietaris hauran d’adoptar totes les mesures que s’estimen pertinents per a solucionar la situació.

  Els titulars d’animals que els  mantinguen  en espais privats de l'habitatge hauran de disposar d’elements de separació de la via pública, zona o parcel·les contigües de manera que, per la seua alçària i materials empleats impedisca totalment l’eixida de l’animal fora del recinte i l’agressió als transeünts.

 • Queda prohibida la circulació per la via pública d’aquells animals de companyia que hagen de disposar de la seua identificació i no disposen d’ella en eixe moment. Així mateix hauran d’anar acompanyats i conduïts per mitjà d'una cadena, corretja, per persona capacitada per a exercir un control efectiu de l’animal.

  Per a la presència i circulació en espais públics dels gossos potencialment perillosos serà obligatòria la utilització de corretja o cadena de menys de 2 metres de longitud i no extensible, l’ús d'un boç adequat per a la seua raça sense que es puga dur més d'un d'aquestos gossos per persona. Així mateix la persona que els conduiïsca i controle ha d'estar en possessió i portar amb  ell la llicència administrativa que n'autoritza la tinença i la certificació acreditativa de la inscripció de l'animal al registre municipal d'animals potencialment perillossos.

 • Les persones que conduïsquen gossos i altres animals hauran d’impedir que  depositen les seues dejeccions a les voreres, passejos, jardins i, en general, en qualsevol lloc dedicat al trànsit de vianants. Perquè evacuen les dites dejeccions, si no existira cap lloc assenyalat per a això, hauran de portar-los a la calçada,al costat del rastell i el més pròxim a l’embornal del clavegueram, o en zones no destinades al pas de vianants ni a llocs de joc infantil. En qualsevol cas, el conductor de l’animal està obligat a arreplegar i retirar els excrements, fins i tot a netejar la part de la via pública que haguera estat afectada.

 • Si el seu animal de companyia és d’una espècie protegida pel Conveni CITES, es requerirà la possessió del certificat corresponent, a més de la resta de documentació habitual segons la espècie.

Normativa:

 • Llei 2/2023, de 13 de març, de Protecció, Benestar i Tinença d'animals de companyia i altres mesures de benestar animal.
 • Llei 7/2023, de 26 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.
 • Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals.
 • Decret 158/1996, de 13 d’agost que desplega la llei 4/1994 de 8 de juliol.
 • Ordre 25 de 1996 per la qual es regula el sistema d’identificació dels animals de companyia.
 • Decret 49/2005, de 4 de març, que regula el passaport de gossos gats i furons.
 • Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal.
 • Llei 50/1999 de 23 de setembre, de Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos.
 • Reial Decret 287/2002, de 22 de març que desplega l’anterior.
 • Decret 145/2000, de 26 de setembre de la Generalitat, pel qual es regula a la Comunitat Valenciana la tinença d’Animals Potencialment Perillosos.
 • Ordenança Municipal sobre la convivència amb animals del Ajuntament d'Alcoi. (BOP 98 de 26 de maig de 2021)
 • Decret 16/2015, de 6 de febrer, del Consell, de modificació del Decret 145/2000, de 26 de setembre, pel qual es regula, a la Comunitat Valenciana, la tinença d'animals potencialment perillosos.
 • OrdreE 3/2016, de 4 de març de 2016, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regulen els tractaments sanitaris obligatoris, els models de cartilla sanitària per als animals de companyia i es crea la xarxa de vigilanciaepizootiológica a la Comunitat Valenciana