Informació General

La Secretaria General és l’òrgan de l’administració municipal. Desenvoluparà les funcions següents:

  • Funció de fe pública respecte de les sessions i actes dels òrgans necessaris de l’Ajuntament (Ple, Junta de Govern Local, Comissions Informatives i altres òrgans municipals).
  • Assessorament legal preceptiu (examen d’expedients, informes en les distintes fases dels expedients i segons els supòsits que dispose l’ordenament jurídic, etc.)
  • Demanar de tots els òrgans i serveis de l’Ajuntament tota la documentació i informació que considere necessària.
  • Dictar instruccions sobre el procediment i la forma en què els expedients han de ser tramesos a la Secretaria General per a ser sotmesos a la consideració del Ple, JGL.
  • Altres funcions: qualsevol que l’ordenament jurídic li atribuïsca.

Dependran de Secretaria General:

  • El Registre General i l’Oficina d’Informació (SIAC)
  • El Departament d’Estadística
  • El Departament de Contractació
  • El Servei del Gabinet Jurídic Municipal