Expedients d'adquisició de béns patrimonials.

S'inclouràn els expedients d'adquisició de béns immobles a favor de l'Ajuntament.