Expedients de cessió de béns.

S'inclouràn els expedients de cessió de béns, tant a favor de l'Ajuntament, com els que l'Ajuntent faça a favor de tercers.