Expedients d'alienació de béns patrimonals.

S'inclouràn els expedients de permuta de béns immobles que realitze l'Ajuntament.