Assignacions anuals Grups Polítics

En l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, s’estableix la possibilitat que el Ple, amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Ajuntament, podrà assignar una dotació econòmica als grups municipals respecte de la qual aquests grups hauran de portar una comptabilitat específica. Aquesta dotació econòmica estarà formada, d'una banda, per una part fixa, idèntica per a tots els grups, i una altra de variable segons el nombre de membres de cadascun d’aquests grups, dins dels límits que, si escau, s'estableixen amb caràcter general en les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat, sense que puga destinar-se el pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació o a l'adquisició de béns que puguen constituir actius fixos de caràcter patrimonial.

Actualment, a l'Ajuntament d'Alcoi s'estableix, segons les seues Bases d'Execució, en el punt 25.4:

«Anualment, s'estableix una assignació fixa per grup de 1.442 euros i de 361,23 euros per cada regidor. En cas que el mandat s'interrompa abans que acabe l'any natural (per exemple, per eleccions), les quantitats anteriors seran prorratejades entre els dos o més períodes que en aquestes circumstàncies dividisquen l'any.

Quan el pressupost municipal, juntament amb aquestes Bases d'Execució, s'aprove ja iniciat l'exercici, els nous imports per a les assignacions als grups polítics, establits en el Portal Transparència - 2020 (doc), seran aplicables, prorratejats des de la data d'entrada en vigor del Pressupost.

  1. Obligacions:
    • No destinar l'assignació al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació o a l'adquisició de béns que puguen constituir actius fixos de caràcter patrimonial.
    • Ha de portar-se una comptabilitat específica de la dotació.
  2. La fiscalització d'aquesta dotació correspon al Ple. Sempre que el Ple demane que se li rendisquen comptes, la comptabilitat dels grups polítics serà fiscalitzada en Intervenció, que n’emetrà un informe. L'informe d'Intervenció, juntament amb la comptabilitat, seran tramesos seguidament al Ple.»

Aquestes assignacions seran a càrrec del pressupost municipal, on hi ha una partida econòmica específica, 02221 91200 48900, amb el concepte Grups Polítics, que té una consignació total de 16.255,32 euros.