Regulació de retribucions de la Corporació i personal eventual