Òrgans descentralitzats

L’Ajuntament d’Alcoi no disposa de societats municipals ni d'òrgans instrumentals. Sí que pertany a un òrgan descentralitzat: la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat.

La Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat és una entitat local supramunicipal que des del convenciment que és necessària una visió comarcal en l’execució de diverses competències municipals per a la millor gestió d’aquestes, aspira a fer operatius plans, programes i projectes que donen suport als actors socials i els orienten per a aprofitar de manera sostenible els recursos, amb la finalitat de generar desenvolupament, i constituir al seu torn una entitat comarcal idònia per a promoure i impulsar iniciatives emmarcades en programes europeus que puguen desenvolupar-se a les nostres comarques.

Per a desenvolupar les seues activitats, la Mancomunitat rep les aportacions dels municipis que la componen i les subvencions de diferents organismes públics. El Plenari de la Mancomunitat és l’òrgan suprem de govern i administració de la Mancomunitat i està integrat pels vocals representants dels municipis membres (tots els alcaldes i un determinat nombre de regidors de cada ajuntament). La Presidència, les Vicepresidències, la Comissió de Govern i diverses comissions informatives completen l’espectre dels òrgans de govern de la Mancomunitat.

Els principis ètics i valors que orienten l’organització i funcionament de la Mancomunitat són:

  • Vocació de servei públic.
  • Consciència de gestió responsable i eficient dels recursos públics que es posen a la seua disposició.
  • Capacitat per a anticipar-se i adaptar-se als canvis.
  • Proximitat als usuaris.
  • Promoure la col·laboració amb altres institucions públiques i privades.
  • Capacitat de motivar i implicar les persones que la integren per a treballar amb un objectiu comú.
  • Implicar-se en la millora contínua dels serveis públics que presta.

Els òrgans de govern de la Mancomunitat són el Plenari de la Mancomunitat, la Junta de Govern Local, el President, els Vicepresidents/dentes i les Comissions Informatives. El Plenari de la Mancomunitat és l’òrgan suprem de govern i administració de la Mancomunitat, i cada entitat mancomunada està representada en el Plenari pel seu alcalde o alcaldessa i un altre regidor o regidora triat pel Plenari del seu ajuntament respectiu per majoria absoluta.

Personal que forma part de la Junta de Govern i més informació en el web de la Mancomunitat.