Ordenances i reglaments

Serveis Econòmics

0. GUIA DE CARRERS

1. IMPOSTOS OBLIGATORIS

2. IMPOSTOS VOLUNTARIS

3. TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS

4. TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

5. PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC

6. PREUS PÚBLICS

7. PUBLICACIÓ BOP