Inspecció General de Serveis

Xarxa del clavegueram d'Alcoi

Empresa concessionària: UTE Alcantarillado Alcoi, CIF U67224253

Per a comunicar qualsevol incidència, per mitjà de:

Altra informació d'interés:

Informes trimestrals de la UTE

Campanya "El wàter mai com a paperera"

Geoportal de manteniment d'embornals

Pla director de sanejament