Presentació

Estàs en el web del Departament Municipal d'Emergències i Protecció Civil d'Alcoi i agraïm la teua visita.

El Departament Tècnic d'Emergències i Protecció Civil té com a missió principal garantir la coordinació preventiva i operativa de la protecció de les persones i béns davant els danys produïts per les situacions d'emergència en els casos de risc greu, catàstrofe o calamitats públiques, mitjançant la realització d'activitats que permeten evitar-les, reduir-ne els efectes, reparar els danys i, en el seu cas, contribuir a corregir-ne les causes.

Sota la dependència d'aquest Departament hi ha l'Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil.

En l'actualitat, el Departament Tècnic d'Emergències i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Alcoi ha finalitzat els tres plans municipals específics que la ciutat ha de tenir d'acord amb els riscs d'incendis, terratrèmols i inundacions.

Tots els ajuntaments han de tenir un pla territorial d'emergències per a la ciutat, on s'especifiquen els riscs que té el municipi i els recursos de què disposa per a fer-los front. En aquest pla es concreten les amenaces principals de la ciutat per a les quals s'han de fer aquests plans d'actuació municipals específics i actualitzats.

Segons la normativa de la Generalitat Valenciana, se li assignen dos riscs alts i un de mitjà. El risc més probable és el d'incendis, en el qual tenim un grau de 5 sobre 6 segons el Pla Especial enfront del Risc d'Incendis Forestals de la Generalitat. Després tenim el de terratrèmols, amb un risc sísmic de 8 sobre 12, un dels municipis valencians amb el risc més alt. I, finalment, d'inundacions, per al qual no calia fer en principi cap pla específic, però que finalment s'ha elaborat perquè han canviat els límits de la vulnerabilitat que marca la cota d'aigua; ara sí que entra la part més baixa de Cotes Baixes com a zona sensible a possibles inundacions.

Doncs bé, Alcoi ja disposa d'aquests tres plans actualitzats. No es tracta de plans de prevenció, sinó d'actuació; és a dir, en aquests plans es detallen els recursos dels quals disposa el municipi per a fer front a uns successos com aquests, i s'hi donen recomanacions a la població per a reaccionar.

En aquest web, igual que en les nostres xarxes socials, publicarem les nostres accions, plans, comunicats i recomanacions que creiem que poden ser d'interès per a tota la ciutadania.

Raül Llopis i Palmer

Regidor de Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil, Modernització de l'Administració i Normalització Lingüística