Pla d'Actuació Municipal enfront del Risc d'Inundacions

El Pla d'Actuació Municipal enfront del Risc d'Inundacions té la finalitat d'aconseguir la màxima protecció per a les persones, els béns i el medi ambient que puguen resultar afectats a conseqüència de les inundacions.

Per a això, s'estableix una estructura jeràrquica i funcional dels mitjans i dels recursos del municipi, tant públics com privats, que permeta fer front a les situacions de risc o emergència greu.

Els objectius són

  • Preveure l'estructura organitzativa i l'operativitat per a la intervenció en emergències per inundacions en el municipi.
  • Determinar els elements vulnerables en funció de l'anàlisi del risc i dels nivells d'aquest en les diferents zones del terme municipal i delimitar les àrees segons possibles requeriments d'intervenció.
  • Especificar els procediments d'informació i alerta a la població.
  • Desenvolupar el catàleg dels mitjans i recursos disponibles en el municipi, a més dels mecanismes per a la permanent actualització d'aquests.

Documentació