Pla d'Actuació Municipal enfront del Risc d'Incendis Forestals

L'objectiu d'aquest Pla d'Actuació Municipal enfront del Risc d'Incendis Forestals, és establir els aspectes relatius a l'organització i procediment d'actuació dels recursos i serveis la titularitat dels quals correspon a l'Ajuntament d'Alcoi, i que puguen ser-li assignats per altres administracions públiques o per altres entitats públiques o privades, a fi de fer front a les situacions de preemergència i a les emergències per incendis forestals dins del terme municipal d'Alcoi.

El present Pla contempla la integració dels recursos del municipi com a pla especial, atés que el PEIF està permanentment activat, tant en situacions de preemergència com d'emergència.

L'activació del Pla d'Actuació Municipal enfront del Risc d'Incendis Forestals es comunicarà immediatament al Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat.