Pla Territorial Municipal enfront d'Emergències

El Pla Territorial Municipal enfront d'Emergències té com a objectiu obtenir la màxima protecció per a les persones, el medi ambient i els béns que puguen resultar afectats en qualsevol situació d'emergència, i per a això estableix una estructura d'organització jeràrquica i funcional dels mitjans i dels recursos, tant públics com privats, del municipi que permeta fer front a situacions de risc o emergència greu.

El Pla ha d'oferir resposta a riscs genèrics i actuar com a complementari de qualsevol pla d'actuació específic elaborat i, també, com d'aquells plans d'autoprotecció d'edificis públics i establiments de pública concurrència existents en el municipi. Superats els recursos inclosos en el Pla, se sol·licitarà l'actuació complementària del Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana.