Pla d'Actuació Municipal enfront del Risc Sísmic

El Pla d'Actuació Municipal enfront del Risc Sísmic d'Alcoi té com a objectiu la màxima protecció per a les persones i els béns que puguen resultar afectats per un terratrémol; per a això estableix una estructura d'organització jeràrquica i funcional dels mitjans i dels recursos, tant públics com privats, del municipi que permeta fer front a situacions d'emergència per un terratrémol i que contemple la tornada a la normalitat amb la reposició dels serveis bàsics.

Superats els recursos inclosos en el Pla, se sol·licitarà l'actuació complementària del Pla Especial enfront del Risc Sísmic de la Comunitat Valenciana i del Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana, principalment pel que fa al Procediment de Reposició de Serveis Bàsics i Tornada a la Normalitat.