Notícies

Publicada el dia 26/03/2018
Actuació en zona del parc del Romeral, afectada pel temporal de gener de 2017

Actuació subvencionada per l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, a l’empara de la CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS I AJUDES DE L'EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT A FAVOR DELS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA, PER A INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES. ANUALITAT 2017 (BOP 94, de 19/05/2017).

  • Import de la subvenció: 224.587,12€
  • Import de l'adjudicació: 185.045,30€ (IVA inclòs)
  • Empresa adjudicatària: Construcciones y Excavaciones Miguel Martínez, SL
  • Inici de l'obra: 21/01/2018