Notícies

Publicada el dia 22/06/2018
Subvencions de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant per a coadjuvar en el finançament d'infraestructures hidràuliques

ANUALITAT 2018

Projecte: Instal·lació d'una xarxa d'aigua potable per a connexió entre Zona Centre i Zona Eixample a través del Pont de Sant Jordi com a alternativa de subministrament al municipi d'Alcoi.

Pressupost de l'actuació: 27.974,67 € (IVA inclòs)

Subvenció concedida per l'Excma. Diputació Provincial: 13.987,34 € (el 50%)

Empresa adjudicatària: FCC Aqualia, SA