Notícies

Publicada el dia 09/01/2020
Subvencions de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant per a inversions financerament sostenibles

FONS DE COOPERACIÓ. ANUALITAT 2019.

Convocatòria de subvencions de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant a favor dels municipis de la província, per a inversions financerament sostenibles, anualitat 2019 – Fons de Cooperació (BOP 105 de 04/06/2019)

  • Núm. d’obra: 9 ALCOI
  • Línia d’actuació: 1601 Clavegueram (2019)
  • Projecte: Millora infraestructures hidràuliques dels col·lectors de diversos carrers del barri dels Clots.
  • Import de la subvenció: 145.000,00 € (100% finançada per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant).
  • Empresa adjudicatària: AGLOMERADOS DEL SURESTE, SL  Import: 132.385,00 €